Pogledajte listu aktuelnih evenata u Centru Skenderija

Centar Skenderija - Javne nabavke 2020

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2020. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2020. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Portal javnih nabavki Kantona Sarajevo: http://www.jn.ks.gov.ba

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 6.000,00 Direktni postupak
2. Kancelarijski materijal 6.000,00 Direktni postupak
3. Alkoholna pića (LOT 1)
Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2)
85.000,00
65.000,00
Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Alkoholna pića (LOT 1) - Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
 4.  Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal  3.000,00 Direktni postupak 
5. Vodomaterijal (LOT 1) 6.000,00 Direktni postupak 
6. Sanitarna oprema (LOT 2) 6.000,00 Direktni postupak 
7. Štampani materijal 35.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
8. Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 6.000,00 Direktni postupak 
9. Građevinski materijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
10. Outdoor oglašavanje, LCD display 20.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
11. Elektromaterijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
12. Rasvjeta   6.000,00 Direktni postupak 
13. Goriva i maziva   5.000,00 Direktni postupak 

14.

Lož ulje za kotlovnice  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum
15. Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora  40.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
16. Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2019. godinu  8.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
17. Osiguranje imovine, odgovornosti od djelatnosti, i vozila  6.000,00 Direktni postupak
18. HTZ oprema  6.000,00 Direktni postupak
19. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja  3.000,00 Direktni postupak
20.  Održavanje liftova 2.000,00 Direktni postupak
21.  Održavanje sistema dojave požara
Vatrodojava (centrala i javljači) 
6.000,00  Direktni postupak
22.  Trafostanice (Servis) 3.000,00  Direktni postupak
23. Registracija motornih vozila  3.000,00  Direktni postupak
24.  Servis i održavanje motornih vozila 3.000,00  Direktni postupak
25.  Servis i održavanje specijaliziranih vozila 5.000,00  Direktni postupak
26.  Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
27. Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a)
Servis i održavanje alarmnih sistema 
6.000,00  Direktni postupak
28.  Servis „Heimman“ uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00  Direktni postupak
29.  Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00  Direktni postupak
30. Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama
rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)
45.000,00 Otvoreni postupak nabavke
31. Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija (DDD mjere)  4.000,00 Direktni postupak
32. Sanacija sportske plohe 6.000,00 Direktni postupak
33. Sanacija platoa (površine ispred službenog ulaza i ulaz u dvoranu MD) 50.000,00 Otvoreni postupak
34. Nabavka stolica 6.000,00 Direktni postupak
35. Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja 16.000,00 Konkurentski postupak
36. Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada 24.000,00 Konkurentski postupak
37. Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije 1.900,00
/ mjesećno
Pregovarački postupak bez objave
38. WEB Hosting i Internet

100,00
/ mjesećno

 Direktni postupak
39. Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja 6.000,00  Direktni postupak
40. Nabavka LED parova 6.000,00  Direktni postupak
41. Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija  25.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
42. Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina, za potrebe KJP Centar Skenderija 180.000,00 Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B
Odluka o pokretanju * Poziv za dostavu ponuda * Obrazac za prijavu
43. Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija 2.500,00 Direktni postupak
44. Usluge najma konferencijskog sistema 1.000,00 Direktni postupak
45. Izrada stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova 3.500,00 Direktni postupak
46. Nabavka usluga ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova 3.000,00 Direktni postupak
47. Usluge TV i RADIO reklama 30.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
48. Nabavka scenske rasvjete 6.000,00  Direktni postupak
49. Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS 220.000,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
50. Nabavka itisona i podloga 6.000,00  Direktni postupak
51. Nabavka Amstrong ploča 60x60 6.000,00  Direktni postupak
52. Nabavka sportskog mobilijara 6.000,00  Direktni postupak
53. Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad 25.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
54. Nabavka mobilijara za dječije igralište 6.000,00  Direktni postupak
55. Nabavka "panik" rasvjete  2.000,00  Direktni postupak
56. Nabavka hidranata i hidrantske opreme 6.000,00  Direktni postupak
57. Nadogradnja parking sistema 15.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
58. Uređenje dvorane za programe 5.000,00  Direktni postupak
59.  Nabavka sportske odjeće za radnike 2.000,00  Direktni postupak
60. Nabavka detektora požara  6.000,00  Direktni postupak
61. Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga  6.000,00  Direktni postupak
62. Nabavka opreme za klizanje na ledenim plohama  12.000,00  Otvoreni postupak
63.  Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu „Mirza Delibašić“ 40.000,00  Otvoreni postupak
64.  Nabavka portala 6.000,00  Direktni postupak
65. Nabavka viljuškara  50.000,00  Otvoreni postupak
66. Nabavka LED rasvjete za dvorane  50.000,00  Otvoreni postupak
67.  Nabavka drvenih kućica 6.000,00  Direktni postupak
68.  Nabavka opreme za projekat „Zimska čarolija na Skenderiji“ 45.000,00  Otvoreni postupak
69. Nabavka zaštitne ograde 4.500,00  Direktni postupak
70. Nabavka inventara za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
71. Nabavka stakla i staklenih pregrada 3.500,00  Direktni postupak
72. Nabavka avio karata 5.000,00  Direktni postupak
73. Nabavka usluga hotelskog smještaja 6.000,00  Direktni postupak
74. Nabavka usluga instalacije softvera (dopuna programskih rješenja) 6.000,00  Direktni postupak
75. Nabavka aluminijske kućice 6.000,00  Direktni postupak
76. Nabavka stiropola-stirodola 6.000,00  Direktni postupak
77. Nabavka usluge montaže klizališta sa stazama na platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
78. Nabavka dodatnih elemenata za klizalište na platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
79. Nabavka fleksibilnih crijeva 4'' sa brzim bauer spojnicama 6.000,00  Direktni postupak
80. Nabavka spojnice bauer 4'' i adaptera 2'' 6.000,00  Direktni postupak
81. Najam rashladnog uređaja za klizalište ba platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
82. Nabavka PE HD spojeva, koljena i spojnice 6.000,00  Direktni postupak
83. Usluga demontaže klizališta 6.000,00  Direktni postupak
84. Nabavka chillera  120.000,00  Otvoreni postupak
85. Nabavka štand opreme  150.000,00  Otvoreni postupak
86. Nabavka kombi vozila 38.000,00 Otvoreni postupak
87. Nabavka usluge stručno edukativnog i programskog sadržaja za sajam Interio  3.200,00  Direktni postupak
88. Usluga održavanja sistema odvoda 2.500,00 Direktni postupak
89. Nabavka drone-a  3.200,00 Direktni postupak

Ostalo

Centar Skenderija / Ostali akti


Odluke:

Zastupnička pitanja:

Pozivi za sjednice nadzornog odbora i skupštine:

Cjenovnik:

Centar Skenderija - Javne nabavke 2022

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2022. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar „Skenderija“ d.o.o., utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj:  39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:

  • Predmet nabavke ( vrsta roba, usluga, radova),
  • Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN),
  • Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke,
  • Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke,
  • Okvirni datum pokretanja postupka,
  • Okvirni datum zaključenja ugovora,
  • Izvor finansiranja.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama.

Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. 

U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. vršili su planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2022. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

Preuzmite kompletan Plan javnih nabavki za 2022. godinu (sa uključenim izmjenama i dopunama)

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena
vrijednost

Vrsta postupka

 Robe

Računarska oprema

30213000-5 (Personalni
kompjuteri)

6.000,00

Direktni sporazum

Kancelarijski materijal

22800000-8 (Papirni ili
kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

Alkoholna pića LOT1

15911000-7 (Alkoholna pića)

75.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

Bezalkoholna pića i napitci LOT 2

15980000-1 (Bezalkoholna
pića)

55.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal

39220000-0 (Kuhinjska
oprema, predmeti za
domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljstvo)

3.000,00

Direktni sporazum

Nabavka materijala za tekuće održavanje

(Građevinski materijal, elektromaterijal, vodomaterijal i sanitarna oprema)

44140000-3 (Proizvodi srodni s građevinskim materijalima)

48.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje

39830000-9 (Proizvodi za čišćenje

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Goriva i maziva

09100000-0 (Goriva)

6.000,00

Direktni sporazum

Lož ulje za kotlovnicu

09135100-4 (Lož ulje)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

16.000,00

Konkurentski zahtjev

Nabavka aluminijskih portala za atriji Privrednog grada

44200000-2 (Konstrukcijski
proizvodi)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka scenske rasvjete i LED parova

31530000-0 (Dijelovi svjetiljki i rasvjetna oprema)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka itisona i podloga

44112200-0 (Podne obloge)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum * Ugovor 1

Nabavka Amstrong ploča 60x60

44110000-1 (Građevinski
materijali i produženi artikli)

2.000,00

Direktni sporazum

Nabavka sportskog mobilijara

37400000-2 (Proizvodi za
sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka hidranata i hidrantske opreme

39370000-6 (Vodovodne
instalacije)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave

31625200-5 (Protupožarni
alarmni sistemi)

160.000,00

Otvoreni postupak

Nabavka detektora požara

35111400-9 (Protupožarna
oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga

39713410-0 (Aparati za
čišćenje poda)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu M.Delibašić

39515400-9 (Zastori)

40.000,00

Otvoreni postupak

Nabavka led rasvjete za dvorane D1 i D2

31681410-0 (Električni
materijali)

60.000,00

Otvoreni postupak

Nabavka zaštitne ograde

34928320-7 (Zaštitne
ograde)

4.500,00

Direktni sporazum

Nabavka inventara za ugostiteljtstvo

39310000-8 (Ugostiteljska
oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka stakla

14820000-5 (Staklo)

3.500,00

Direktni sporazum

Nabavka dodatnih elemenata za klizalište na platou CS

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka dodatne štand opreme

43327000-1 (Montažna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka crnog platna za uređenje dvorane

19212300-8 (Platno)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka novina i časopisa

22200000-2 (Novine, stručni časopisi, periodične publikacije, časopisi)

2.000,00

Direktni sporazum

Oprema za radnike

18100000-0 (Radna odjeća)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka materijala za aranžiranje prezentacionog prostora na Sajmovima u 2022. godini

22462000-6 (Promotivni materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka samouslužnih uređaja (vending aparati) 39711310-5 (Električni aparati za kafu) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka proizvoda za samouslužne uređaje 15800000-6 (Razni prehrambeni proizvodi) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka protivpožarne opreme 44480000-8 (Razna oprema za protupožarnu zaštitu) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka audio opreme i scenske rasvjete za Dom mladih 32321200-1 (Audiovizuelna oprema) 30.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
Nabavka odvodnih kanalica 44163110-4 (Odvodne cijevi) 4.000,00 Direktni sporazum
Nabavka dodatnog materijala za realizaciju programa „Zimska čarolija“ 44100000-1 (Građevinski materijali i pridruženi artikli) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka monoetilenglikola 24322310-3 (Etilen glikol) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2 (Kancelarijski namještaj) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka poklona, suvenira 18530000-3 (Darovi i priznanja) 6.000,00 Direktni sporazum

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena
vrijednost

Vrsta postupka

 Usluge

Štampani materijal

22000000-0 (Štampani
materijal i srodni proizvodi)

28.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

Marketing usluge/reklamne usluge

(Outdoor oglašavanje LCD display, usluge radio reklama, usluge TV reklama, usluge oglašavanja u novinama)

98390000-3 (Usluge
oglašavanja)

35.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja

45259300-0 (Popravak i
održavanje
toplane )

6.000,00

Direktni sporazum

Održavanje liftova

42416100-6 (Liftovi)

2.000,00

Direktni sporazum

Održavanje sistema dojave požara-Vatrodojava (centrala i javljači)

35111400-9 (Protupožarna
oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

Servis trafostanice

71334000-3   (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)

3.000,00

Direktni sporazum

Registracija motornih vozila

98390000-3 (Ostale usluge)

3.000,00

Direktni sporazum

Servis i održavanje motornih vozila

50112000-3 (Usluge popravaka  i održavanja vozila)

3.000,00

Direktni sporazum

Servis i održavanje specijaliziranih vozila

50112200-5 (Usluge održavanja vozila)

5.000,00

Direktni sporazum

Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a), servis i održavanje alarmnih sistema

32323500-8 (Oprema za
videonadzor)

6.000,00

Direktni sporazum

Servis "Heimman" uređaja metaldetektorskih vrata

98390000-3 (Ostale usluge)

2.200,00

Direktni sporazum

Redovno servisiranje vatrogasne opreme

35111400-9 (Protupožarna oprema )

3.000,00

Direktni sporazum

Servisiranje parkinga sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (siemens, Designa)

98390000-3 (Ostale usluge)

45.000,00

Otvoreni postupak

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

98390000-3 (Ostale usluge)

4.000,00

Direktni sporazum

Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije

64214000-9 (Posebne
usluge telefonskih mreža u poslovne svrhe)

22.800,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

WEB Hosting i internet

98390000-3 (Ostale usluge)

1.000,00

Direktni sporazum

Usluga zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja

79100000-5 (Pravne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija

98390000-3 (Ostale usluge)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora

98390000-3 (Ostale usluge)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka usluge ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova

98314000-7 (Usluge bojenja)

3.000,00

Direktni sporazum

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2021. 2022. godinu

79212000-3 (Revizorske
usluge)

8.000,00

Konkurentski zahtjev

Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

220.000,00

Otvoreni postupak

Uređenje dvorane za programe

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka usluga hotelskog smještaja

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Osiguranje imovine, odgovornosti od djelatnosti i vozila

66510000-8 (Usluge
osiguranja)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka usluga instalacije softvera (dopuna programskih rješenja)

72210000-0 (Usluge
programiranja paketa
programske podrške (softverskih
paketa)

6.000,00

Direktni sporazum

Usluge organizacije seminara, webinara

79951000-5 (Usluge organizacije seminara)

3.000,00

Direktni sporazum

Nabavka računovodstveno finansijskog programa (softver)

72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške – softverskih paketa)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka bankarskih usluga (izbor poslovne banke)

66110000-4 (Bankarske usluge)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Elaborat o stanju konstrukcije Centra Skenderija

71631400-4 (Usluge tehničkog pregleda inžinjerskih konstrukcija)

45.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum * Ugovor 1

Izrada projektne dokumentacije za poslove renoviranja Centra Skenderija

71220000-6 (Usluge projektiranja u arhitekturi)

32.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija

92000000-1 (Usluge u
području rekreacije, kulture i sporta)

150.000,00

Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B

Odluka o pokretanju * Poziv za dostavu ponuda * Obrazac za prijavu

Odluka o dodjeli (Crvena Jabuka) * Odluka o dodjeli (SARS) * Odluka o dodjeli (Psihomodo Pop) * Odluka o dodjeli (Piloti) * Odluka o dodjeli (Unity) * Odluka o dodjeli (Zimska čarolija)

Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija

22459000-2 (Karte)

40.000,00

Konkurentski zahtjev

Outdoor oglašavanje za programe u KJP Centar Skenderija

79340000-9 (Usluge
oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka usluge Sigurnosne procjene i Elaborata sigurnosti preduzeća

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

6.000,00

Direktni sporazum

Servis mašina za čišćenje

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

Izrada akta o Procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini 90711100-5 (Procjena rizika ili opasnosti, osim za građenje) 12.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
Revizija, usaglašavanje i optimizacija projekta sistema vatrodojave kompleksa Centar „Skenderija“ 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 2.000,00 Direktni sporazum
Usluge održavanja, ispitivanja i servisiranja sistema protivpožarne zaštite  u 2022 godini 66515100-4 (Usluge osiguranja od požara) 6.000,00 Direktni sporazum
Konsalting usluge inžinjera zaštite od požara i zaštite na radu 71317100-4 (Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge osoblja za redovno tekuće održavanje objekta i održavanje u hitnim intervencijama po potrebi objekta 98300000-6 (Razne usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluga autogenog zavarivanja 45262680-1 (Zavarivanje) 6.000,00 Direktni sporazum
Servis sistema grijanja 45232141-2 (Postrojenje za grijanje) 6.000,00 Direktni sporazum
Reparacija toplovodnih pumpi 42122130-0 (Pumpe za vodu) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge 3D mappinga 48326100-0 (Digitalno kartiranje) 760,00 Direktni sporazum
Usluge montaže mobilijara za dječiju igraonu 45223800-4 (Sastavljanje i podizanje montažnih konstrukcija) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge nadzornog centra i interventne ekipe 79713000-5 (Zaštitarske službe) 500,00 Direktni sporazum
Zdravstveni pregled radnika 85140000-2 (Razne zdravstvene usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluga montaže/demontaže platforme za ledeni tobogan 50531510-4 (Usluge demontaže samarica) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge fotografisanja i snimanja 79961000-8 (Fotografske usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge angažovanja viljuškara sa operaterom 42415110-2 (Viljuškari) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka poštanskih usluga 64110000-0 (Poštanske usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge fizičkog obezbjeđenja manifestacija 79713000-5 (Zaštitarske službe) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge članarine u komorama i udruženjima 98100000-4 (Usluge članskih udruženja) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge oglašavanja u novinama i Službenom listu 79341000-6 (Usluge oglašavanja) 6.000,00 Direktni sporazum
Vodovodne i kanalizacione usluge 45330000-9 (vodoinstalerski i sanitarni radovi) 3.000,00 Direktni sporazum
Projekat sanacije konstrukcije „tambura“ Dom mladih 71327000-6 (Usluge projektiranja nosive konstrukcije) 6.000,00 Direktni sporazum
Iznajmljivanje LED displeja 51314000-6 (Usluge instaliranja videopreme) 6.000,00 Direktni sporazum
Izrada glavnog projekta sanacije dijela suterenske etaže u okviru objekta Dom mladih KJP Centar Skenderija – faze: arhitektura, hidroinstalacije, elektrika, mašinstvo i prateći elaborat, te izrada projekta mobilnih i dekorativnih elemenata enterijerskog uređenja u cilju unaprijeđenja poslovanja i funkcionisanja objekta 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 29.500,00 Konkurentski zahtjev

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena
vrijednost

Vrsta postupka

Radovi

Sanacija platoa (površina ispred službenog ulaza i ulaza dvorane Mirza Delibašić

45000000-7 (Građevinski
radovi)

50.000,00

Otvoreni postupak

Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad

44200000-2 (Građevinski
materijal)

25.000,00

Konkurentski zahtjev

Sanacija podne obloge u dvorani „Mirza Delibašić“

45000000-7 (Građevinski
radovi)

6.000,00

Direktni sporazum

Radovi na rušenju objekata i odvoz na deponiju (baraka I, II, hangar, trgovke na platou A i B)

45111000-8 (Radovi rušenja, priprema i čišćenje gradilišta)

60.000,00

Otvoreni postupak

UKUPNO:

 

1.799.760,00

 

Propisi i akti

Centar Skenderija / Propisi i akti


>> Izvještaji o poslovanju (2013-2021)

Centar Skenderija - Javne nabavke 2021

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2021. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2021. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

Preuzmite kompletan Plan javnih nabavki za 2021. godinu + Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki (29/11/21)

R. br.

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena vrijednost (KM)

Vrsta postupka


Robe

1.

Računarska oprema

30213000-5 (Personalni kompjuteri)

6.000,00

Direktni sporazum

2.

Kancelarijski materijal

22800000-8 (Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

3.

Alkoholna pića LOT1

15911000-7 (Alkoholna pića)

85.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

4.

Bezalkoholna pića i napitci LOT 2

15980000-1 (Bezalkoholna pića)

65.000,00

Otvoreni postupak(okvirni sporazum)

5.

Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal

39220000-0 (Kuhinjska oprema, predmeti za domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljstvo)

3.000,00

Direktni sporazum

6.

Vodomaterijal

44115210-4 (Materijal za vodoinstalacije)

6.000,00

Direktni sporazum

7.

Sanitarna oprema

39715300-0 (Sanitarna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

8.

Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje

39830000-9 (Proizvodi za čišćenje

6.000,00

Direktni sporazum

9.

Građevinski materijal

44110000-4 (Građevinski materijali)

15.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

10.

Elektromaterijal

31681410-0 (Električni materijali)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

11.

Rasvjeta

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

6.000,00

Direktni sporazum

12.

Goriva i maziva

09100000-0 (Goriva)

5.000,00

Direktni sporazum

13.

Lož ulje za kotlovnicu

09135100-4 (Lož ulje)

15.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

14.

Oprema za radnike

18100000-0 (Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor)

5.000,00

Direktni sporazum

15.

Nabavka stolica

39112000-0 (Stolice)

6.000,00

Direktni sporazum

16.

Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke )

16.000,00

Konkurentski zahtjev

17.

Nabavka aluminijskih portala za atriji Privrednog grada

44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi)

24.000,00

Konkurentski zahtjev

18.

Nabavka LED parova

31530000-0 (Dijelovi svjetiljki i rasvjetna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

19.

Nabavka scenske rasvjete

31700000-3 (Elektronske, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine)

6.000,00

Direktni sporazum

20.

Nabavka itisona i podloga

44112200-0 (Podne obloge)

6.000,00

Direktni sporazum

21.

Nabavka Amstrong ploća 60x60

44110000-1 (Građevinski materijali i produženi artikli)

6.000,00

Direktni sporazum

22.

Nabavka sportskog mobilijara

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

23.

Nabavka mobilijara za dječije igralište

37535200-9 (Oprema za dječija igrališta)

6.000,00

Direktni sporazum

24.

Nabavka opreme za Zimsku čaroliju

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

       6.000,00

Direktni sporazum

25.

Nabavka hidranata i hidrantske opreme

39370000-6 (Vodovodne instalacije)

6.000,00

Direktni sporazum

26.

Nabavka i ugradnja aluminijskih portala i vrata

44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi)

15.000,00

Konkurentski zahtjev

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor

27.

Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave

31625200-5 (Protupožarni alarmni sistemi)

160.000,00

Otvoreni postupak

28.

Nabavka detektora požara

35111400-9 (Protupožarna oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

29.

Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga

39713410-0 (Aparati za čišćenje poda)

6.000,00

Direktni sporazum

30.

Nabavka dodatne opreme za klizalište

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

40.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

31.

Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu MD

39515400-9 (Zastori)

40.000,00

Otvoreni postupak

32.

Nabavka mašine za čišćenje snijega

43313000-0 (Ralice za snijeg i mašine za čišćenje snijega)

6.000,00

Direktni sporazum

33.

Nabavka viljuškara

42415110-2 (Viljuškari)

50.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

34.

Nabavka led rasvjete za dvorane D1 i D2

31681410-0 (Električni materijali)

60.000,00

Otvoreni postupak

35.

Nabavka kancelarijskog namještaja

39000000-2 (Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje)

6.000,00

Direktni sporazum

36.

Nabavka dekoracija za projekat Zimska čarolija

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

45.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

37.

Nabavka zaštitne ograde

34928320-7 (Zaštitne ograde)

4.500,00

Direktni sporazum

38.

Nabavka inventara za ugostiteljtstvo

39310000-8 (Ugostiteljska oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

39.

Nabavka stakla i staklenih pregrada

14820000-5 (Staklo)

3.500,00

Direktni sporazum

40.

Nabavka stiropora-stirodura

44192000-2 (Razni građevinski materijali)

6.000,00

Direktni sporazum

41.

Nabavka dodatnih elemenata za klizalište na platou CS

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

42.

Nabavka klizaljki i pomagala za klizanje

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

6.000,00

Direktni sporazum

43.

Nabavka drvenih kućica

34144800-6 (Mobilne kuće)

6.000,00

Direktni sporazum

44.

Nabavka opreme za ledeni tobogan

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

80.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

45.

Nabavka čilera

37481000-3 (Mašine za održavanje leda)

120.000,00

Otvoreni postupak(okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

46.

Nabavka štand opreme

43327000-1 (Montažna oprema)

240.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

47.

Nabavka kombi vozila

34130000-7 (Motorna vozila za prevoz robe)

38.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora


Usluge

48.

Štampani materijal

22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)

35.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

49.

Outdoor oglašavanje LCD display

98390000-3 (Usluge oglašavanja)

20.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

50.

Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora

98390000-3 (Ostale usluge)

40.000,00

Otvoreni postupak(okvirni sporazum)

51.

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2020. godinu

79212000-3 (Revizorske usluge)

8.000,00

Konkurentski zahtjev

Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju | Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

52.

Osiguranje imovine, odgovornosti od djelatnosti i vozila

66510000-8 (Usluge osiguranja)

6.000,00

Direktni sporazum

53.

Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja

45259300-0 (Popravak i održavanje toplane )

3.000,00

Direktni sporazum

54.

Održavanje liftova

42416100-6 (Liftovi)

2.000,00

Direktni sporazum

55.

Održavanje sistema dojave požara-Vatrodojava (centrala i javljači)

35111400-9 (Protupožarna oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

56.

Servis trafostanice

71334000-3   (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)

3.000,00

Direktni sporazum

57.

Registracija motornih vozila

98390000-3 (Ostale usluge)

3.000,00

Direktni sporazum

58.

Servis i održavanje motornih vozila

50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)

3.000,00

Direktni sporazum

59.

Servis i održavanje specijaliziranih vozila

50112200-5 (Usluge održavanja vozila)

5.000,00

Direktni sporazum

60.

Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

61.

Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a), servis i održavanje alarmnih sistema

32323500-8 (Oprema za videonadzor)

6.000,00

Direktni sporazum

62.

Servis "Heimman" uređaja metaldetektorskih vrata

98390000-3 (Ostale usluge)

2.200,00

Direktni sporazum

63.

Redovno servisiranje vatrogasne opreme

35111400-9 (Protupožarna oprema )

3.000,00

Direktni sporazum

64.

Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (siemens, Designa)

98390000-3 (Ostale usluge)

45.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

65.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

98390000-3 (Ostale usluge)

4.000,00

Direktni sporazum

66.

Sanacija sportske plohe

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

67.

Nabavka usluge mobilne fiksne telefonije

64214000-9 (Posebne usluge telefonskih mreža u poslovne svrhe)

22.800,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

68.

WEB Hosting i internet

98390000-3 (Ostale usluge)

1.000,00

Direktni sporazum

69.

Usluga zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja

79100000-5 (Pravne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

70.

Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija

98390000-3 (Ostale usluge)

25.000,00

Konkurentski zahtjev

71.

Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija

92000000-1 (Usluge u području rekreacije, kulture i sporta)

180.000,00

Anex II B

72.

Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija

24613200-6 (Pirotehnički proizvodi za vatromet )

2.500,00

Direktni sporazum

73.

Usluge radio reklama

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

74.

Izrada stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova

71330000-0 (Razne usluge inžinjeringa)

3.500,00

Direktni sporazum

75.

Nabavka usluge ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova

98314000-7 (Usluge bojenja)

3.000,00

Direktni sporazum

76.

Usluge TV reklama

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

77.

Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

220.000,00

Otvoreni postupak

78.

Uređenje dvorane za programe

98390000-3 (Ostale usluge)

5.000,00

Direktni sporazum

79.

Nabavka avio karata

98390000-3 (Ostale usluge)

5.000,00

Direktni sporazum

80.

Nabavka usluga hotelskog smještaja

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

81.

Usluge oglašavanja u novinama

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

82.

Nabavka usluga instalacije softvera (dopuna programskih rješenja)

72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)

6.000,00

Direktni sporazum


Radovi

83.

Sanacija platoa (površina ispred službenog ulaza i ulaza dvorane Mirza Delibašić

45000000-7 (Građevinski radovi)

50.000,00

Otvoreni postupak

84.

Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad

44200000-2 (Građevinski materijal)

25.000,00

Konkurentski zahtjev


Izmjene i dopune

85.

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2021. i 2022. godinu

79212000-3 (Revizorske usluge)

16.000,00

Konkurentski zahtjev

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

Prijavite korupciju

Centar Skenderija / Prijavite korupciju!


Shodno zakonu o prevenciji korupcije u Kantonu Sarajevo (Sl. novine KS 35/22) možete prijaviti krupciju u KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo slanjem e-mail na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Ako želite da dostavite prijavu anonimno neophodno je da kreirate e-mail adresu koja će služiti samo za navedenu svrhu
  • Ako ne želite da ostanete anonimni, pošaljite prijavu koristeći e-mail adresu na koju Vas možemo kontaktirati u slučaju potrebe za dopunu prijave
  • U slučaju da se odlučite poslati prijavu kovertiranu putem pošte, možete ovdje preuzeti prijavni obrazac

* Pod korupcijom se podrazumjeva zloupotreba povjerene funkcije, radne obaveze ili posla od strane nosioca javne funkcije ili radnika zaposlenih u KJP Centar “Skenderija“ d.o.o. koja može dovesti do sticanja koristi. 

 

Demo
Izdvojena galerija:

Dubioza Kolektiv

Rođendan Centra Skenderija

View more

Aktuelna galerija:

Sajam privrede 2023

Sajam privrede u Centru Skenderija

View more

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page