Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2019. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2019. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Portal javnih nabavki Kantona Sarajevo: http://www.jn.ks.gov.ba

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 6.000,00 Direktni postupak
2. Kancelarijski materijal 6.000,00 Direktni postupak
3. Alkoholna pića (LOT 1)
Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2)
85.000,00
65.000,00
Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju (LOT 1) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT 1)
Odluka o pokretanju (LOT 2) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT 2)
 4.  Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal  3.000,00 Direktni postupak 
5. Vodomaterijal (LOT 1)
Sanitarna oprema (LOT 2)
10.000,00
6.000,00
Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Vodomaterijal - Odluka o pokretanju * Vodomaterijal - Odluka o dodjeli ugovora
6. Štampani materijal 35.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
7. Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 10.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
8. Građevinski materijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
9. Outdoor oglašavanje, LCD display 20.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
10. Elektromaterijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
11. Rasvjeta   6.000,00 Direktni postupak 
12. Goriva i maziva   5.000,00 Direktni postupak 

13.

Lož ulje za kotlovnice  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
14. Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora  40.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
15. Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu  8.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
16. Osiguranje imovine, odgovornosti od djelatnosti, i vozila  6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
17. HTZ oprema  6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
18. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja  3.000,00 Direktni postupak
29.  Održavanje liftova 2.000,00 Direktni postupak
20.  Održavanje sistema dojave požara
Vatrodojava (centrala i javljači) 
6.000,00  Direktni postupak
21.  Trafostanice (Servis) 3.000,00  Direktni postupak
22. Registracija motornih vozila  3.000,00  Direktni postupak
23.  Servis i održavanje motornih vozila 3.000,00  Direktni postupak
24.  Servis i održavanje specijaliziranih vozila 5.000,00  Direktni postupak
25.  Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
26. Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a)
Servis i održavanje alarmnih sistema 
6.000,00  Direktni postupak
27.  Servis „Heimman“ uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00  Direktni postupak
28.  Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00  Direktni postupak
29. Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama
rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)
45.000,00 Otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
30. Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija (DDD mjere)  4.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
31. Sanacija sportske plohe 6.000,00 Direktni postupak
32. Sanacija platoa (površine ispred službenog ulaza i ulaz u dvoranu MD) 30.000,00 Otvoreni postupak
33. Nabavka stolica 6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
34. Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja 16.000,00 Konkurentski postupak
35. Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada 24.000,00 Konkurentski postupak
36. Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije 1.900,00
/ mjesećno
Pregovarački postupak bez objave
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
37. WEB Hosting i Internet

100,00
/ mjesećno

 Direktni postupak
38. Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja 6.000,00  Direktni postupak
39. Nabavka LED parova 6.000,00  Direktni postupak
40. Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija  35.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
41. Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina, za potrebe KJP Centar Skenderija 180.000,00 Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B
Odluka o pokretanju * Poziv za dostavu ponudaObrazac za prijavu * Odluke o izboru
42. Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija 2.500,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
43. Najam video opreme za sajmove 6.000,00 Direktni postupak
44. Usluge najma konferencijskog sistema 1.000,00 Direktni postupak
45. Izrada stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova 3.500,00 Direktni postupak
46. Nabavka usluga ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova 3.000,00 Direktni postupak
47. Usluge TV i RADIO reklama 30.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
48. Nabavka scenske rasvjete 6.000,00  Direktni postupak
49. Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS 220.000,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
50. Nabavka itisona i podloga 6.000,00  Direktni postupak
51. Nabavka Amstrong ploča 60x60 6.000,00  Direktni postupak nabavke
52. Nabavka LED displaya 70.000,00  Otvoreni postupak
53. Nabavka sportskog mobilijara 20.000,00  Konkurentski postupak
54. Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad 25.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
55. Nabavka i ugradnja vatrodojavne centrale sa instalacijom i javljačima požara za: Privredni grad, dvoranu „Mirza Delibašić“, sportske dvorane I, II, i III, Kotlovnicu, Sajamsku dvoranu i Garažu 90.000,00  Otvoreni postupak
56. Nabavka sportskog mobilijara - multifunkcionalni portabl pod za spoljnu upotrebu (podloga za sportski teren) 6.000,00  Direktni postupak
57. Nabavka mobilijara za dječije igralište 20.000,00  Konkurentski postupak
58. Nabavka klizaljki za rekreativno klizanje na ledu 6.000,00  Direktni postupak
59. Nabavka materijala i radova protupožarne zažtite na dizel agregatu (mašinski i elektro radovi) 14.500,00  Konkurentski postupak
60. Nabavka "panik" rasvjete  6.000,00  Direktni postupak
61. Nabavka hidranata i hidrantske opreme 6.000,00  Direktni postupak
62. Nadogradnja parking sistema 15.000,00  Konkurentski postupak
63. Uređenje dvorane za programe 3.000,00  Direktni postupak
64. Nabavka dječijih automobila na akumulator 6.000,00  Direktni postupak
65.  Nabavka sportske odjeće za radnike 2.000,00  Direktni postupak
66. Nabavka detektora požara  6.000,00  Direktni postupak
67. Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga  48.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
68. Nabavka mašina za glačanje ledene plohe  90.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
69. Nabavka opreme za klizanje na ledenim plohama  30.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
70.  Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu „Mirza Delibašić“ 40.000,00  Otvoreni postupak
71.  Nabavka portala 6.000,00  Direktni postupak
72. Nabavka viljuškara  45.000,00  Otvoreni postupak
73. Nabavka LED rasvjete za dvorane  20.000,00  Otvoreni postupak
74. Nabavka mašine za čišćenje snijega  2.500,00  Direktni postupak
75.  Nabavka drvenih kućica 30.000,00  Konurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
76.  Nabavka opreme za projekat „Zimska čarolija na Skenderiji“ 95.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
77.  Nabavka drvenih ormara za garderobu klizališta 6.000,00  Direktni postupak
78.  Eksterna kontrola ispravnosti bruto bilansa i finansijskih izvještaja sa aspekta pravilne primjene MRS i MFI analiza finansijskih izvještaja, u svrhu izrade strateškog plana poslovanja 2019-2021 i godišnjeg plana poslovanja 2.500,00  Direktni postupak
79.  Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije Ledene dvorane 60.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
80.  Nabavka zaštitne ograde 4.500,00  Direktni postupak
81.  Nabavka inventara za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
82.  Nabavka stakla i staklenih pregrada 3.500,00  Direktni postupak
83. Nabavka semafora (akcionog vremena) za koševe 6.000,00   Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
84. Nabavka avio karata 5.000,00  Direktni postupak
85. Nabavka usluga hotelskog smještaja 6.000,00  Direktni postupak
86. Nabavka usluga instalacije softvera (dopuna programskih rješenja) 6.000,00  Direktni postupak
87. Nabavka aluminijske kućice 6.000,00  Direktni postupak
88. Nabavka stiropola-stirodola 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
89. Revidenta izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i sanacije Ledene dvorane 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
90. Nabavka sistema ventilacije agregatske stanice 6.000,00  Direktni postupak
91. Izgradnja cjevovoda za rezervoar 6.000,00  Direktni postupak
92. Nabavka usluge montaže klizališta sa stazama na platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
93. Nabavka dodatnih elemenata za klizalište na platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
94. Nabavka fleksibilnih crijeva 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
95. Nabavka ventila i Bauer adaptera 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page