Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2017. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, u skladu sa planom finansijskih prihoda za 2017. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Portal javnih nabavki Kantona Sarajevo: http://www.jn.ks.gov.ba

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 5.000,00 Direktni postupak
2. Kancelarijski materijal 6.000,00 Direktni postupak
3. Alkoholna pića (LOT 1)
Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2)
25.000,00
30.000,00

Otvoreni postupak (LOT1) i Konkurentski postupak (LOT2) sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma

Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o usvajanju žalbe i nastavku postupka * Odluka o poništenju LOT 2 * Odluka o pokretanju nabavke za Bezalhokolna pića i napitke (Konkurentski zahtjev) * Odluka o dodjeli ugovora LOT 2 * Ugovor LOT 2 * Odluka o dodjeli ugovora LOT 1 * Ugovor LOT 1
4.  Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal  4.000,00 Direktni postupak 
5. Vodomaterijal (LOT 1)
Sanitarna oprema (LOT 2)

7.500,00
6.000,00

Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor LOT 1 * Ugovor LOT 2 
6. Štampani materijal 25.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
7. Sanitarni materijal 6.000,00 Direktni postupak
8. Građevinski materijal  12.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
9.  Outdoor (vanjsko) oglašavanje (Billboard, LCD ...) 30.000,00  Pregovarački postupak (bez objave)
- više postupaka za sajmove, koncerte
i druge manifestacije
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
10. Elektromaterijal  12.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju
11. Rasvjeta   6.000,00 Direktni postupak 
12. Goriva i maziva   5.000,00 Direktni postupak 

13.

Lož ulje za kotlovnice  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
14. Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora   35.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor 
15.  Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu  8.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor 
16. Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelaznosti, lica i vozila  7.000,00
procijenjena
vrijednost za
1. godinu 
Otvoreni postupak javne nabavke
ugovor se zaključuje na 2. godine 
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
17. HTZ oprema  6.000,00 Direktni postupak 
18.  Ugostiteljska odjeća (konobari) 6.000,00 Direktni postupak 
19. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja  5.000,00 Direktni postupak
20.  Održavanje liftova 2.000,00 Direktni postupak
21.  Održavanje sistema dojave požara
Vatrodojava (centrala i javljači) 
1.000,00  Direktni postupak
22.  Trafo stanice (Servis) 3.000,00  Direktni postupak
23. Registracija motornih vozila  3.000,00  Direktni postupak
24.  Servis i održavanje motornih vozila 3.000,00  Direktni postupak
25.  Servis i održavanje specijaliziranih vozila 2.000,00  Direktni postupak
26.  Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
27. Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a)
Servis i održavanje alarmnih sistema 
6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
28.  Servis „Heimman“ uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00  Direktni postupak
29.  Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00  Direktni postupak
Ugovor
30. Tapaciranje namještaja u Domu mladih 6.000,00  Direktni postupak
31.

Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama
rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)

50.000,00

Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
32. Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija (DDD mjere)  4.000,00 Direktni postupak
33. Nabavka itisona, platna  10.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma  
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
34. Nabavka zavjesa za dvorane 6.000,00 Direktni postupak
35. Nabavka i ugradnja jarbola  6.000,00  Direktni postupak
36.  Sanacija i bojenje sjeverne fasade dvorane "MD" 33.000,00 Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o ponovnom pokretanju
37. Sanacija platoa (površina ispred Službenog
ulaza i ulaza dvorane „MD“)
12.820,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
38. Nabavka stolica za programe 6.000,00 Direktni postupak
39. Nabavka 3. (tri) Billboard-a dim. 4000x3000 ili 5100x2400 na jednoj
nozi sa nosačima za reflektore i razvedenim elektro instalacijama,
i odgovarajući anker sa uračunatom štampom billboard-a, isporukom i
montažom. Izrada betonskih temelja za postavljanje Billboard-a
12.000,00   Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
40. Nabavka reklamnog vanjskog osvjetljenja  8.550,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
41. Nabavka mobilijara za Dom Mladih 9.370,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
42. Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada  8.550,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
43. Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije 1.900,00 / m  Pregovarački postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor (Aneks)
44. Web hosting i Internet 100,00 / m Direktni postupak
45. Sanacija poda dvorane "Mirza Delibašić" 26.000,00 Konkurentski postupak
46. Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanje 6.000,00 Direktni postupak
47. Nabavka mobilijara za plato Skenderija 27.000,00 Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Ugovor
48. Usluge TV i radio reklama 30.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
49. Usluge iznajmljivanje audio i video opreme za realizaciju koncerata u Centru Skenderija 25.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
50. Nabavka LED rasvjete za Centar Skenderija - Privredni grad 13.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
51. Nabavka usluge muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centar "Skenderija" u toku 2017. godine 180.000,00 Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B, Zakona o javnim nabavkama
Odluka o pokretanju * Obrazac za prijavu (.doc)
52. Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za koncerte Željka Joksimovića i Dubioza Kolektiv 15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
53. Nabavka stolova i stolica 11.965,81 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
54. Nabavka materijala za izradu montažno-demontažne tribine za Amfiteatar Doma mladih 16.239,32 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
55. Nabavka, izrada i ugradnja inox ograde za montažno-demontažnu tribinu Amfiteatra Doma mladih 5.982,91 Direktni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
56.  Nabavka dodatnih modula sa imenima igrača za postojeći semafor u dvorani "Mirza Delibašić, četverosatni akcioni semafor i digitalni sat za montažu u svlačionicama 23.157,03  Pregovarački postupak bez objave 
Odluka o pokretanju * Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
57. Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija d.o.o. 2.500,00  Direktni postupak nabavke
58. Najam video opreme za sajmove 6.000,00  Direktni postupak nabavke
59. Nabavka i ugradnja LED rasvjete u Privrednom gradu 25.000,00  Otvoreni postupak nabavke
60. Usluga najma konferencijskog sistema 800,00  Direktni postupak nabavke
61. Nadogradnja parking sistema u dvorani D3 i Garaža 6.000,00  Direktni postupak nabavke
62. Predrevizija i Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2017. godinu 8.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
63. Izrada Stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova 3.500,00  Direktni postupak nabavke
64. Nabavka mobilne ledene plohe za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 1.200.000,00  Međunarodni otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
65. Nabavka portala i vrata za p.p. br. 18 3.000,00  Direktni postupak nabavke
Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
66. Izdrada hidroizolacije na ulazima u dvoranu (topovi) "Mirza Delibašić" 3.616,00  Direktni postupak nabavke

 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page