Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2015. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" doo su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2015. godinu.

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 10.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Ugovor
2. Kancelarijski materijal 10.000,00 Konkurentski postupak nabavke
3. Alkoholna pića 16.600,00 Otvoreni postupak nabavke
4. Bezalkoholna pića i napitci 20.000,00 Otvoreni postupak nabavke
5. Vodo materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
6. Štampani materijal 20.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
7. Sanitarni materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
8. Građevinski materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
9. Reklama i propaganda 28.500,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Ugovor LOT.1 | Ugovor LOT.2 | Ugovor LOT.3 | Ugovor LOT.4 | Ugovor LOT.5 | Obavještenje o nabavci
10. Redovno servisiranje vatrogasne opreme (dva servisiranja u toku jedne godine) 3.000,00 Konkurentski postupak nabavke
11. Elektro materijal (LOT 1)
Scenska rasvjeta (LOT 2)
12.000,00
7.500,00
Konkurentski postupak nabavke
12. Gorivo i maziva za goriva 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
13. Lož ulje za kotlovnice 15.000,00 Konkurentski postupak nabavke
14. Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora 53.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o dodjeli ugovora | Sporazum
15. Revizija poslovanja 5.000,00 Direktni postupak
16. Osiguranje imovine 11.219,12 Otvoreni postupak javne nabavke
17. Uniforme i HTZ oprema 6.000,00 Konkurentski postupak nabavke
18. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Ugovor
19. Održavanje liftova 1.800,00 Direktna nabavka
20. Održavanje sistema dojave požara - Vatrodojava (centrala i javljači) 1.000,00 Direktna nabavka
21. Trafo stanice (Servis) 3.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o dodjeli ugovora | Ugovor
22. Nabavka i isporuka sportskog poda za dvoranu D1 17.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Ugovor
23. Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji platoa CS 920.000,00 Otvoreni postupak javne nabavke
Odluka o poništenju | Odluka o pokretanju
24. Dogradnja postojećeg sistema automatske naplate parkinga "ekonomsko dvorište" i "jug" 65.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Ugovor
  Naknadni radovi i nabavka opreme za sistem automatske naplate parkinga 15.094,87  
Ugovor

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page