Pogledajte listu aktuelnih evenata u Centru Skenderija

Centar Skenderija - Javne nabavke 2023

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2023. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar „Skenderija“ d.o.o., utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj:  39/14), te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH 59/22.

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:

 • Predmet nabavke ( vrsta roba, usluga, radova),
 • Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN),
 • Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke,
 • Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke,
 • Okvirni datum pokretanja postupka,
 • Okvirni datum zaključenja ugovora,
 • Izvor finansiranja.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama.

Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. 

U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. vršili su planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2023. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/ (pod "Naziv ugovornog organa" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.)
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

Preuzmite kompletan Plan javnih nabavki za 2023. godinu (.pdf)

RB

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka


Robe

1

Nabavka računarske opreme

30230000-0  (Kompjuterska oprema)

26.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

2

Nabavka Wireless opreme za Dom Mladih i Dvoranu "Mirza Delibašić"

32420000-3 (Mrežna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

3

Kancelarijski materijal

22800000-8 (Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

4

Alkoholna pića LOT 1
Bezalkoholna pića LOT 2
Nabavka proizvoda za samouslužne uređaje LOT 3

15911000-7 (Alkoholna pića)

15980000- 1 (Bezalkoholna pića)

15800000-6 (Razni prehrambeni proizvodi)

145.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora (LOT2) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT1)

5

Nabavka kancelarijskog namještaja i inventara za ugostiteljstvo

39130000-2 (Kancelarijski namještaj)

39310000-8 (Ugostiteljska oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

6

Ugostiteljski artikli, i potrošni materijal

39220000-0 (potrepštine za ugostiteljstvo)

5.000,00

Direktni sporazum

7

Materijali, alati, oprema, pribor i rezervni dijelovi za tekuće održavanje

Građevinski materijal - LOT 1 - 8,000.00

Građevinski alati, oprema i pribor- LOT 2 - 6,000.00

Vodomaterijal LOT 3 - 6,000.00

Vodoinstalaterski alati, oprema i pribor - LOT 4 - 6,000.00

Sanitarna oprema - LOT 5 - 6,000.00

Elektro materijal - LOT 6 - 44,000.00

Elektro alati, oprema i pribor - LOT 7 - 6,000.00

Mašinski materijal - LOT 8 - 6,000.00

Rezervni dijelovi za sistem grijanja - LOT 9 - 6,000.00

Mašinski alati, oprema i pribor - LOT 10 - 6,000.00

44110000-4 (Građevinski materijali)

44510000-8 (Alat)

39370000-6 (Vodovodne instalacije)

44511000-5 (Ručni alat)

39715300-0 (Sanitarna oprema)

31681410-0 (Električni materijali)

43830000-0 (Električni alati)

44115200-1 (Materijal za vodoinstalacije i grijanje)

34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)

44510000-8 (Alat)

100.000.00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora (LOT2) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT4)  * Odluka o dodjeli ugovora (LOT6) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT7) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT8) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT10)

8

Štampani materijal

22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)

28.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

9

Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje

39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

10

Goriva, maziva i lož ulje

09100000-0 (Goriva)
09135100-4 (Lož ulje)

35.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

11

Nabavka plina, kisika, acetilena, CO2

44612100-4 (Plinske boce)
24111900-4 (Kisik)
24321115-9 (Acetilen)

3.000,00

Direktni sporazum

12

Nabavka akumulatora, agregata i baterija LOT 1

GEL akumulatori 12 V 50 Ah c10 istosmjernog napona za zaštitu trafo stanica LOT 2

31400000-0 (Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije)

31431000-6 (Olovni akumulatori)

12.000.00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

13

HTZ oprema (Oprema za radnike)

18100000-0 (Radna odjeća)

6.000,00

Direktni sporazum

14

Nabavka hidranata i hidrantske opreme LOT 1

Nabavka protivpožarne opreme LOT 2

Nabavka detektora požara LOT 3

44482200-4 (Vatrogasni hidranti)

35111400-9 (Protivpožarna oprema)

44480000-8 (Razna oprema za protupožarnu zaštitu)

18.000.00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

15

Nabavka LED panela za Privredni grad

31681410-0 (Električni materijali)

6.000,00

Direktni sporazum

16

Nabavka reklamnog vanjskog osvjetljenja

31523100-9 (Reklamna neonska svjetla)

16.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

17

Nabavka rezervnih dijelova za led parove - skener

31000000-6 (Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

18

Audio oprema i scenska rasvjeta za Dom mladih

32321200-1 (Audiovizuelna oprema)

45.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

19

LED display 30m2 sa 2 procesora i nosačima za kačenje

32323400-7 (Oprema za videoreprodukciju)

90.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

20

Nabavka sportskog mobilijara i rekvizita

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

21

Nabavka dodatnih elemenata za klizalište

Nabavka klizaljki

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

37411220-0 (Klizaljke)

12.000.00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

22

Nabavka monoetilenglikola

24322310-3 (Etilen glikol)

6.000,00

Direktni sporazum

23

Nabavka dodatne štand opreme

43327000-1 (Montažna oprema)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

24

Nabavka materijala za sajamske stolove (iverica, nogare, i drugi sitni materijal, rezanje, kantiranje)

39120000-9 (Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige)

6.000,00

Direktni sporazum

25

Nabavka crnog platna za uređenje dvorana

19212300-8 (Platno)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

26

Nabavka materijala za aranžiranje prezentacionog prostora

22462000-6 (Promotivni materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

27

Nabavka pagoda

39522530-1 (Šatori)

6.000,00

Direktni sporazum

28

Nabavka itisona i podloga

44112200-0 (Podne obloge)

60.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

29

Nabavka novina i časopisa

22200000-2 (Novine, stručni časopisi, periodične publikacije, časopisi)

2.000,00

Direktni sporazum

30

Nabavka poklona, suvenira

18530000-3 (Darovi i priznanja)

6.000,00

Direktni sporazum

31

Nabavka ručnih radio stanica

32344230-7 (Radiostanice)

2.000,00

Direktni sporazum

32

Nabavka opreme za video nadzor

32323500-8 (Oprema za video nadzor)

6.000,00

Direktni sporazum

33

Ulazne barijere i brojači posjete

44112300-1 (Pregrade)
38561000-5 (Brojači broja okretaja)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

34

Mobilni elektro ormari

31730000-2 (Elektrotehnička oprema)

5.000,00

Direktni sporazum

35

Nabavka fotoaparata

36851000-3 (Fotografski aparati)

5.000,00

Direktni sporazum

36

Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada

44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

37

Nabavka vrata za toalete

44221200-7 (Vrata)

4.000,00

Direktni sporazum

38

Nabavka garažnih vrata

44221240-9 (Garažna vrata)

8.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

39

Nabavka zaštitne ograde

34928320-7 (Zaštitne ograde)

6.000,00

Direktni sporazum

40

Nabavka stakla

14820000-5 (Staklo)

6.000,00

Direktni sporazum

41

Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu "Mirza Delibašić"

39515100-6 (Zavjese)

100.000,00

Otvoreni postupak

42

Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvoranu "Mirza Delibašić"

31000000-6 (Rasvjeta)

128.000,00

Otvoreni postupak

43

Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvorane D1 i D2

31000000-6 (Rasvjeta)

80.000,00

Otvoreni postupak

44

Nabavka i ugradnja klima uređaja

42512000-8 (Klimatizacijski uređaji)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

45

Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave

31625200-5 (Protupožarni alarmni sistemi)

250.000,00

Otvoreni postupak

46

Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad

44212381-3 (Obloge);
44210000-5 (Konstrukcije i dijelovi  konstrukcija)

30.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

47

Nabavka i ugradnja gorionika za kotao

44621221-4 (Dijelovi kotlova za centralno grijanje)

100.000,00

Otvoreni postupak

48

Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla

42161000-5 (Toplovodni kotlovi)

350.000,00

Otvoreni postupak

49

Nabavka i ugradnja električnih toplotnih zavjesa za Privredni grad

39721310-8 (Generatori toplog vazduha)

6.000,00

Direktni sporazum

50

Nabavka i ugradnja odvodnih kanalica

44115100-0 (Kanali)

6.000,00

Direktni sporazum

51

Nabavka električne opreme i rasvjete za potrebe bine Dansing dvorane Doma Mladih

31000000-6 (Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal: rasvjeta

1.700,00

Direktni sporazum

52 Nabavka video semafora 34996100-6 (Semafori) 115.000,00 Otvoreni postupak
53 Nabavka željeznih stubova/podupirača 44144000-1 (Stubovi) 4.730,70 Direktni sporazum
54 Nabavka građevinskog drveta 03419000-0 (Građevinsko drvo) 3.000,00 Direktni sporazum
55 Nabavka rasvjetne opreme za dekoraciju 39298900-6 (Različiti proizvodi za dekoraciju) 60.000,00 Otvoreni postupak


Usluge

56

Održavanje kotlovnice - kotlovskog postrojenja

45259300-0 (Popravak i održavanje toplane)

6.000,00

Direktni sporazum

57

Nabavka, ugradnja i baždarenje  ventila

42131147-8 (Sigurnosni ventili)

4.000,00

Direktni sporazum

58

Marketing usluge/reklamne usluge (Usluge reklamiranja, radio i TV reklame)

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

100.000,00

Otvoreni postupak

59

Priprema organizacija i realizacija manifestacije "Sarajevo travel fest" - Memorandum KS /Turistička zajednica  KS

79421000-1 (Usluge vođenja projekata )

215.000,00

Otvoreni postupak

60

Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije

64210000-1 (Telefonske usluge, usluge prenosa podataka);
64212000-5 (Usluge mobilne telefonije)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

61

WEB hosting i internet

72400000-4 (Usluge interneta)

2.000,00

Direktni sporazum

62

Priprema i izrada programske podrške za web i mobilne aplikacije za prijave izlaganja, sastanke, posjetu....

48445000-9 (Programski paket za upravljanje odnosima sa strankama)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

63

Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za reralizaciju manifestacija

32321200-1 (Audiovizuelna oprema)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

64

Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora

79931000-9 (Usluge unutrašnjeg opremanja)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

65

Uređenje dvorana za programe

79933000-3 (Pomoćne usluge uređenja)

6.000,00

Direktni sporazum

66

Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja koji nisu  izuzeti ZJN

79100000-5 (Pravne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

67

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2023. 2024. godinu

79210000-9 (Računovodstvene i revizorske usluge)

8.000,00

Konkurentski zahtjev

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

68

Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelatnosti

66510000-8 (Usluge osiguranja)

6.000,00

Direktni sporazum

69

Nabavka finansijsko-računovodstvenog programa (softver)

72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške – softverskih paketa)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

70

Nabavka bankarskih usluga (izbor poslovne banke)

66110000-4 (Bankarske usluge)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

71

Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija

92312100-2 (Zabavne usluge pozorišnih režisera, pjevačkih grupa, muzičkih sastava i orkestara)

150.000,00

Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B

Odluka o pokretanju * Poziv za dostavu ponuda * Obrazac za prijavu
  Odluka o dodjeli (TBF)Odluka o dodjeli (KulturShock)

72

Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija

22459000-2 (Karte)

40.000,00

Konkurentski zahtjev

73

Outdoor oglašavanje za programe u KJP Centar Skenderija

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

74

Konsalting usluge inženjera ZOP i ZNR

71317100-4 (Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije)

6.000,00

Direktni sporazum

75

Konsultanske usluge za EU i ostale međunarodne projekte

98000000-3 (Ostale javne, društvene i osobne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

76

Nabavka konsultantskih usluga (usluge stručne pomoći i svajetovanja) u postupcima javnih nabavki

79418000-7 (Usluge savjetovanja na području javne nabavke)

6.000,00

Direktni sporazum

77

Usluge osoblja za redovno tekuće održavanje objekta i održavanje u hitnim intervencijama po potrebi objekta

79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući osoblje za rad na određeni vrijeme)

6.000,00

Direktni sporazum

78

Obuka uposlenika za rad na postrojenjima

45259000-7 (Popravak i održavanje postrojenja)

6.000,00

Direktni sporazum

79

Obuka uposlenika za rad na softverskim mrežama

80533000-9 (Usluge usvajanja rada i obuke za rad s kompjuterima)

6.000,00

Direktni sporazum

80

Usluge manipulativnih radnika

79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme)

36.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

81

Usluge autogenog zavarivanja i rezanja

45262680-1 (Zavarivanje)

6.000,00

Direktni sporazum

82

Montaža rezervnih dijelova sistema grijanja

50720000-8 (Usluge popravaka i održavanja centralnog grijanja)

6.000,00

Direktni sporazum

83

Servis sistema grijanja

45232141-2 (Postrojenje za grijanje)

6.000,00

Direktni sporazum

84

Servis toplovodnih pumpi

42120000-6 (Pumpe i kompresori)

6.000,00

Direktni sporazum

85

Servis klima komora i split sistema

71351611-9 (Usluge povezane sa klimatologijom)

6.000,00

Direktni sporazum

86

Servis i održavanje liftova

42416100-6 (Liftovi)

6.000,00

Direktni sporazum

87

Servis i održavanje motornih vozila

50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)

6.000,00

Direktni sporazum

88

Servis i održavanje specijaliziranih vozila

50112200-5 (Usluge održavanja vozila)

6.000,00

Direktni sporazum

89

Servis i održavanje video i alarmnog sistema

50343000-1 (Usluge popravaka i održavanja videopreme)

6.000,00

Direktni sporazum

90

Servis mašina za čišćenje

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

91

Usluge otklanjanja kvarova na instalacijama

50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama)

6.000,00

Direktni sporazum

92

Popravka odsisnog sistema u toaletima

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

93

 Popravka i održavanje audio, video i rasvjetne opreme

50340000-0 (Usluge popravaka i održavanja audiovizuelne i optičke opreme)

6.000,00

Direktni sporazum

94

Popravka i održavanja aparata

50532000-3 (Usluge popravaka i održavnja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme)

6.000,00

Direktni sporazum

95

Održavanje, ispitivanje i servisiranje sistema protivpožarne zaštite (vatrodojava, detekcija CO i sprinkler)

35111500-0 (Sistemi za sprečavanje požara)

6.000,00

Direktni sporazum

96

Usluge redovnog pregleda, ispitivanja i servisiranja vatrogasne opreme i hidrantskih instalacija

50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)

4.000,00

Direktni sporazum

97

Pregled, ispitivanje i funkcionalna provjera elektroenergetskih postrojenja 10kV i 0.4kV sa izdavanjem potrebne tehničke dokumentacije

71334000-3 (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)

4.000,00

Direktni sporazum

98

Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)

98351100-9 (Usluge povezane sa parkingom)

45.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

99

Ocrtavanje parking mjesta i bojenje nosivih stubova, signalizacija parkinga

98314000-7 (Usluge bojenja)

6.000,00

Direktni sporazum

100

Usluge izmještanja parking kućica

71326000-9 (Pomoćne građevinske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

101

Usluge čišćenja prostora

90910000-9 (Usluge čišćenja)

48.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

102

Zanatske usluge (zidarske, keramičarske i sl.)

45262500-6 (Zidanje i zidanje opekom);
45431200-9 (Postavljanje zidnih pločica)

6.000,00

Direktni sporazum

103

Vodovodne i kanalizacione usluge

45330000-9 (Vodoinstalerski i sanitarni radovi)

6.000,00

Direktni sporazum

104

Usluge angažovanja dizalica, viljuškara sa operaterom

45510000-5 (Iznajmljivanje dizalica sa rukovateljem);
42415110-2 (Viljuškari)

6.000,00

Direktni sporazum

105

Usluge fotografisanja i snimanja

79961000-8 (Fotografske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

106

Nabavka poštanskih usluga

64110000-0 (Poštanske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

107

Usluge članarine u komorama i udruženjima

98100000-4 (Usluge članskih udruženja)

6.000,00

Direktni sporazum

108

Usluge oglašavanja u novinama i Službenom listu

79341000-6 (Usluge oglašavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

109

Usluge organizacije seminara, webinara, online dostave programa

79951000-5 (Usluge organizacije seminara)

3.000,00

Direktni sporazum

110

Revizija Glavnog projekta sanacije platoa I faza LOT 1

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije platoa II faza LOT 2

79212000-3 (Usluge revizije ptojektiranja nosive konstrukcije)

6.000.00

Direktni sporazum

111

Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije dvorane "Mirza Delibašić" i Revizija projekta

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

100.000,00

Otvoreni postupak

112

Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije sportskih dvorana i Revizija projekta

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

50.000,00

Otvoreni postupak

113

Izrada Glavnog projekta sanacije istočnog dijela platoa i Revizija projekta

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

4.000,00

Direktni sporazum

114

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije sistema grijanja, hlađenja i ventilacije

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

40.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

115

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije platoa II faza

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

6.000,00

Direktni sporazum

116

Izrada projektne dokumentacije za poslove renoviranja Centra Skenderija

71220000-6 (Usluge projektiranja u arhitekturi)

32.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

117

Izrada akta o Procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

90711100-5 (Procjena rizika ili opasnosti, osim za građenje)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

118

Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti objekta (energetskim karakteristikama Ledene dvorane)

71314300-5 (Savjetodavne usluge u području energetske efikasnosti)

3.000,00

Direktni sporazum

119

Izrada Pravilnika o zaštiti od požara i Plana zaštite od požara

71317100-4 (Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije)

6.000,00

Direktni sporazum

120

Program obuke radnika upoznavanja opasnosti od požara, mjerama i sredstvima za gašenje požara, rukovanje aparatima, opremom, uređajima i odgovornost zbog nepridržavanja propisanih mjera

80500000-9 (Usluge obuke)

6.000,00

Direktni sporazum

121

Projekat sanacije male dvorane za borilačke vještine

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

122

Projekat rekonstrukcije svlačionica u Dvoranama D1 i D2

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

5.000,00

Direktni sporazum

123

Angažovanje hostesa i pomoćnog osoblja

79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme)

5.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

124

Usluge fizičkog obezbjeđenja manifestacija

79713000-5 (Zaštitarske službe)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

125

Teoretska i praktična provjera znanja rukovanja oružjem

80620000-6 (Obuka i simulacija u području vatrenog oružja i municije)

1.000,00

Direktni sporazum

126

Usluge nadzornog centra i interventne ekipe

79713000-5 (Zaštitarske službe)

1.000,00

Direktni sporazum

127

Registracija motornih vozila

66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)

4.000,00

Direktni sporazum

128

Catering usluge

55520000-1 (Usluge dostavljanja pripremljene hrane - catering)

6.000,00

Direktni sporazum

129

Zdravstveni pregled radnika

85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

130

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

90921000-9 (Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina)

5.000,00

Direktni sporazum

131

Revizija glavnog projekta sanacije i renoviranja toaleta u Privrednom gradu, Dvorani „Mirza Delibašić“, sportskim dvoranama i Klubu sportista

7160000-4 (Usluge tehničkog ispitivanja i savjetovanja )

6.000,00

Direktni sporazum

132

Usluge sudskog  vještaka građevinske /mašinske struke za procjenu vrijednosti sekundarnog otpada  trgovki

7160000-4  (Usluge tehničkog ispitivanja i savjetovanja )

3.000,00

Direktni sporazum

133

Usluge Personalizacija sistema za print i prodaju karata za koncert,

22459000 (Karte)

1.425,00

Direktni sporazum

134

Održavanje informacionih sistema za upravljanje preduzećem ISUP

482240005 (Održavanje sistema)

6.000,00

Direktni sporazum

135 Usluge prodaje izložbenog prostora i sponzorskih paketa u okviru organizacije izložbe/sajma Sarajevo Travel Fest - Destination Festival, 2023. godine 79950000-8 (Usluge organizacije izložbi, sajmova i kongresa) 40.000,00

Javni poziv

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
136 Usluge kreiranja strategije/plana i produkcija markentiških aktivnosti promocije projekta Sarajevo Travel Fest - Destination Festival, Memorandum KS/Turistička zajednica KS, 2023. godine 79342000-3 (Usluge marketinga) 100.000,00  Otvoreni postupak
137 Usluge programskog paketa za videokonferenciju online sastanka putem ZOOM aplikacije   48515000-1 (Programski paket za videokonferencije) 1.500,00 Direktni sporazum 
138 Usluge printanja, kopiranja, uvezivanja   22900000-9 (Razni štampani materijal) 6.000,00 Direktni sporazum 
139  Nabavka avionskih karata  34980000-0 (Prevozne karte) 20.000,00  Konkurentski zahtjev
140  Nabavka usluga hotelskog smještaja 55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja) 40.000,00 Javni poziv 
141 Usluge popravke sekcijskih vrata u dvorani "Mirza Delibašić" 50800000-3 (Razne usluge popravke i održavanja) 284,00 Direktni sporazum
142 Servis mašine za obradu leda 50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja) 11.000,00 Konkurentski zahtjev

Radovi

143

Rekonstrukcija parketa u Dvorani D1

45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)

35.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

144

Rekonstrukcija svlačionica u Dvoranama D1 i D2

45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)

500.000,00

Otvoreni postupak

145

Rekonstrukcija sistema grijanja, hlađenja i ventilacije

45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)

5.000.000,00

Otvoreni postupak

146

Sanacija južnog foajea i svečanog salona

45453100-8 (Sanacijski radovi)

250.000,00

Otvoreni postupak

147

Sanacija tribina u Dvorani D1

45453100-8 (Sanacijski radovi)

45.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

148

Sanacija prozorskih portala u D1 i D2

45453100-8 (Sanacijski radovi)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

149

Sanacija i rekonstrukcija Ledene dvorane

45453100-8 (Sanacijski radovi)

7.000.000,00

Otvoreni postupak

150

Sanacija i rekonstrukcija Doma mladih
LOT 1 krov - 2,000,000.00

LOT 2 sprat - 1,500,000.00

LOT 3 prizemlje - 3,000,000.00

LOT 4 suteren - 2,500,000.00

45453100-8 (Sanacijski radovi)

9.000.000,00

Otvoreni postupak

151

Sanacija i rekonstrukcija platoa II faza

45453100-8 (Sanacijski radovi)

2.500.000,00

Otvoreni postupak

152

Sanacija konstruktivnih elemenata

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.200.000,00

Otvoreni postupak

153

Sanacija platoa I faza (dijela ispod trgovki)

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.800.000,00

Otvoreni postupak

154

Sanacija istočnog dijela platoa

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.300.000,00

Otvoreni postupak

155

Sanacija i renoviranje toaleta Privredni grad

45453100-8 (Sanacijski radovi)

750.000,00

Otvoreni postupak

156

Sanacija konstrukcije dvorane Mirza Delibašić

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.200.000,00

Otvoreni postupak

157

Sanacija plafona u dvorani "Mirza Delibašić"

45453100-8 (Sanacijski radovi)

100.000,00

Otvoreni postupak

158

Sanacija podne obloge u dvorani „Mirza Delibašić“

45453100-8 (Sanacijski radovi)

6.000,00

Direktni sporazum

159

Rušenje trgovki A i B faze

45111100-9 (Radovi rušenja)

285.000,00

Otvoreni postupak

160

Građevinski demontažni  radovi za rušenje trgovki

45454000-4 (Radovi )

6.000,00

Direktni sporazum

   

Ukupno:

34.518.639,70

 

Centar Skenderija - Javne nabavke 2017

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2017. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, u skladu sa planom finansijskih prihoda za 2017. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Portal javnih nabavki Kantona Sarajevo: http://www.jn.ks.gov.ba

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 5.000,00 Direktni postupak
2. Kancelarijski materijal 6.000,00 Direktni postupak
3. Alkoholna pića (LOT 1)
Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2)
25.000,00
30.000,00

Otvoreni postupak (LOT1) i Konkurentski postupak (LOT2) sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma

Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o usvajanju žalbe i nastavku postupka * Odluka o poništenju LOT 2 * Odluka o pokretanju nabavke za Bezalhokolna pića i napitke (Konkurentski zahtjev) * Odluka o dodjeli ugovora LOT 2 * Ugovor LOT 2 * Odluka o dodjeli ugovora LOT 1 * Ugovor LOT 1
4.  Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal  4.000,00 Direktni postupak 
5. Vodomaterijal (LOT 1)
Sanitarna oprema (LOT 2)

7.500,00
6.000,00

Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor LOT 1 * Ugovor LOT 2 
6. Štampani materijal 25.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
7. Sanitarni materijal 6.000,00 Direktni postupak
8. Građevinski materijal  12.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
9.  Outdoor (vanjsko) oglašavanje (Billboard, LCD ...) 30.000,00  Pregovarački postupak (bez objave)
- više postupaka za sajmove, koncerte
i druge manifestacije
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
10. Elektromaterijal  12.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju
11. Rasvjeta   6.000,00 Direktni postupak 
12. Goriva i maziva   5.000,00 Direktni postupak 

13.

Lož ulje za kotlovnice  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
14. Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora   35.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor 
15.  Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu  8.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor 
16. Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelaznosti, lica i vozila  7.000,00
procijenjena
vrijednost za
1. godinu 
Otvoreni postupak javne nabavke
ugovor se zaključuje na 2. godine 
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
17. HTZ oprema  6.000,00 Direktni postupak 
18.  Ugostiteljska odjeća (konobari) 6.000,00 Direktni postupak 
19. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja  5.000,00 Direktni postupak
20.  Održavanje liftova 2.000,00 Direktni postupak
21.  Održavanje sistema dojave požara
Vatrodojava (centrala i javljači) 
1.000,00  Direktni postupak
22.  Trafo stanice (Servis) 3.000,00  Direktni postupak
23. Registracija motornih vozila  3.000,00  Direktni postupak
24.  Servis i održavanje motornih vozila 3.000,00  Direktni postupak
25.  Servis i održavanje specijaliziranih vozila 2.000,00  Direktni postupak
26.  Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
27. Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a)
Servis i održavanje alarmnih sistema 
6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
28.  Servis „Heimman“ uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00  Direktni postupak
29.  Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00  Direktni postupak
Ugovor
30. Tapaciranje namještaja u Domu mladih 6.000,00  Direktni postupak
31.

Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama
rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)

50.000,00

Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
32. Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija (DDD mjere)  4.000,00 Direktni postupak
33. Nabavka itisona, platna  10.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma  
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
34. Nabavka zavjesa za dvorane 6.000,00 Direktni postupak
35. Nabavka i ugradnja jarbola  6.000,00  Direktni postupak
36.  Sanacija i bojenje sjeverne fasade dvorane "MD" 33.000,00 Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o ponovnom pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o ponovnom pokretanju
37. Sanacija platoa (površina ispred Službenog
ulaza i ulaza dvorane „MD“)
12.820,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
38. Nabavka stolica za programe 6.000,00 Direktni postupak
39. Nabavka 3. (tri) Billboard-a dim. 4000x3000 ili 5100x2400 na jednoj
nozi sa nosačima za reflektore i razvedenim elektro instalacijama,
i odgovarajući anker sa uračunatom štampom billboard-a, isporukom i
montažom. Izrada betonskih temelja za postavljanje Billboard-a
12.000,00   Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
40. Nabavka reklamnog vanjskog osvjetljenja  8.550,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
41. Nabavka mobilijara za Dom Mladih 9.370,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
42. Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada  8.550,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
43. Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije 1.900,00 / m  Pregovarački postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor (Aneks)
44. Web hosting i Internet 100,00 / m Direktni postupak
45. Sanacija poda dvorane "Mirza Delibašić" 26.000,00 Konkurentski postupak
46. Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanje 6.000,00 Direktni postupak
47. Nabavka mobilijara za plato Skenderija 27.000,00 Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Ugovor
48. Usluge TV i radio reklama 30.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
49. Usluge iznajmljivanje audio i video opreme za realizaciju koncerata u Centru Skenderija 25.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
50. Nabavka LED rasvjete za Centar Skenderija - Privredni grad 13.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
51. Nabavka usluge muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centar "Skenderija" u toku 2017. godine 180.000,00 Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B, Zakona o javnim nabavkama
Odluka o pokretanju * Obrazac za prijavu (.doc)
52. Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za koncerte Željka Joksimovića i Dubioza Kolektiv 15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
53. Nabavka stolova i stolica 11.965,81 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
54. Nabavka materijala za izradu montažno-demontažne tribine za Amfiteatar Doma mladih 16.239,32 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
55. Nabavka, izrada i ugradnja inox ograde za montažno-demontažnu tribinu Amfiteatra Doma mladih 5.982,91 Direktni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
56.  Nabavka dodatnih modula sa imenima igrača za postojeći semafor u dvorani "Mirza Delibašić, četverosatni akcioni semafor i digitalni sat za montažu u svlačionicama 23.157,03  Pregovarački postupak bez objave 
Odluka o pokretanju * Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
57. Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija d.o.o. 2.500,00  Direktni postupak nabavke
58. Najam video opreme za sajmove 6.000,00  Direktni postupak nabavke
59. Nabavka i ugradnja LED rasvjete u Privrednom gradu 25.000,00  Otvoreni postupak nabavke
60. Usluga najma konferencijskog sistema 800,00  Direktni postupak nabavke
61. Nadogradnja parking sistema u dvorani D3 i Garaža 6.000,00  Direktni postupak nabavke
62. Predrevizija i Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2017. godinu 8.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
63. Izrada Stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova 3.500,00  Direktni postupak nabavke
64. Nabavka mobilne ledene plohe za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 1.200.000,00  Međunarodni otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
65. Nabavka portala i vrata za p.p. br. 18 3.000,00  Direktni postupak nabavke
Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
66. Izdrada hidroizolacije na ulazima u dvoranu (topovi) "Mirza Delibašić" 3.616,00  Direktni postupak nabavke

 

Centar Skenderija - Javne nabavke 2015

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2015. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" doo su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2015. godinu.

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 10.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Ugovor
2. Kancelarijski materijal 10.000,00 Konkurentski postupak nabavke
3. Alkoholna pića 16.600,00 Otvoreni postupak nabavke
4. Bezalkoholna pića i napitci 20.000,00 Otvoreni postupak nabavke
5. Vodo materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
6. Štampani materijal 20.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
7. Sanitarni materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
8. Građevinski materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
9. Reklama i propaganda 28.500,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Ugovor LOT.1 | Ugovor LOT.2 | Ugovor LOT.3 | Ugovor LOT.4 | Ugovor LOT.5 | Obavještenje o nabavci
10. Redovno servisiranje vatrogasne opreme (dva servisiranja u toku jedne godine) 3.000,00 Konkurentski postupak nabavke
11. Elektro materijal (LOT 1)
Scenska rasvjeta (LOT 2)
12.000,00
7.500,00
Konkurentski postupak nabavke
12. Gorivo i maziva za goriva 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
13. Lož ulje za kotlovnice 15.000,00 Konkurentski postupak nabavke
14. Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora 53.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o dodjeli ugovora | Sporazum
15. Revizija poslovanja 5.000,00 Direktni postupak
16. Osiguranje imovine 11.219,12 Otvoreni postupak javne nabavke
17. Uniforme i HTZ oprema 6.000,00 Konkurentski postupak nabavke
18. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Ugovor
19. Održavanje liftova 1.800,00 Direktna nabavka
20. Održavanje sistema dojave požara - Vatrodojava (centrala i javljači) 1.000,00 Direktna nabavka
21. Trafo stanice (Servis) 3.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o dodjeli ugovora | Ugovor
22. Nabavka i isporuka sportskog poda za dvoranu D1 17.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Ugovor
23. Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji platoa CS 920.000,00 Otvoreni postupak javne nabavke
Odluka o poništenju | Odluka o pokretanju
24. Dogradnja postojećeg sistema automatske naplate parkinga "ekonomsko dvorište" i "jug" 65.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Ugovor
  Naknadni radovi i nabavka opreme za sistem automatske naplate parkinga 15.094,87  
Ugovor

Centar Skenderija - Javne nabavke 2024

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2024. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar „Skenderija“ d.o.o., utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj:  39/14), te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH 59/22.

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:

 • Predmet nabavke ( vrsta roba, usluga, radova),
 • Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN),
 • Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke,
 • Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke,
 • Okvirni datum pokretanja postupka,
 • Okvirni datum zaključenja ugovora,
 • Izvor finansiranja.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama.

U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. vršili su planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2024. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/ (pod "Naziv ugovornog organa" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.)
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

Preuzmite kompletan Plan javnih nabavki za 2024. godinu (.pdf)

 

RB Naziv predmeta nabavke Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN) Procijenjena vrijednost Vrsta postupka
Robe
1 Nabavka računarske opreme 30230000-0 (Kompjuterska oprema) 26.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
2 Nabavka Wireless opreme za Dom Mladih i Dvoranu "Mirza Delibašić" 32420000-3 (Mrežna oprema) 6.000,00 Direktni sporazum
3 Kancelarijski materijal 22800000-8  (Papirni ili kartonski
registratori, knjigovodstvene
knjige, uvezi, obrasci i drugi
štampani kancelarijski
materijal)
15.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
4 Alkoholna pića LOT 1
Bezalkoholna pića LOT 2
15911000-7 (Alkoholna pića) 15980000- 1 (Bezalkoholna pića) 200.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum)
5 Nabavka kancelarijskog namještaja i inventara za ugostiteljstvo 39130000-2  (Kancelarijski namještaj)  39310000-8   (Ugostiteljska oprema) 35.000,00 Konkurentski postupak  ( okvirni sporazum)
6 Ugostiteljski artikli, i potrošni materijal 39220000-0 potrepštine za
ugostiteljstvo)
8.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
7 Građevinski materijal  44110000-4 (Građevinski materijali) 44510000-8 (Alat) 50.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
8 Vodomaterijal  39370000-6 (Vodovodne instalacije) 44511000-5 (Ručni alat) 40.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
9  Elektro materijal 31681410- (Električni materijali) 45.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
10 Mašinski materijal 44115200-1 materijal za grijanje  34913000-0 razni rezervni dijelovi 15.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
11 Sanitarna oprema  39715300-0 ( sanitarna oprema) 10.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
12 Štampani materijal 22000000-0 (Štampani
materijal i srodni proizvodi)
 
49.900,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
13 Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 39830000-9 (Proizvodi za čišćenje) 25.000,00 Otvoreni postupak  (okvirni sporazum)
14 Goriva, maziva i lož ulje  09100000-0 (Goriva) 09135100-4 (Lož ulje) 35.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
15 Nabavka plina, kisika, acetilena, CO2 44612100-4 (Plinske boce); 24111900-4 (Kisik); 24321115-9 (Acetilen) 3.000,00 Direktni sporazum
16 Nabavka akumulatora, agregata i baterija LOT 1
GEL akumulatori 12 V 50 Ah  c10 istosmjernog napona za zaštitu trafo stanica LOT 2
31400000-0  (Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije) 31431000-6 (Olovni akumulatori) 12.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
17 Radna  odjeća  za radnike  18100000-0 (Radna odjeća) 20.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
18 Nabavka hidranata i hidrantske opreme LOT 1
Nabavka protivpožarne opreme LOT 2
Nabavka detektora požara LOT 3
44482200-4 (Vatrogasni hidranti)
35111400-9 (Protivpožarna oprema)
44480000-8 (Razna oprema za protupožarnu zaštitu)
18.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
19 Nabavka LED panela za Privredni grad 31681410-0 (Električni materijali) 3.000,00 Direktni sporazum
20 Nabavka reklamnog vanjskog osvjetljenja 31523100-9 (Reklamna neonska svjetla) 16.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
21 Audio oprema i scenska rasvjeta  32321200-1 (Audiovizuelna oprema) 60.000,00 Otvoreni postupak  (okvirni sporazum)
22 Nabavka dodatnih elemenata za klizalište 37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu) 50.000,00 Otvoreni postupak(okvirni sporazum)
23 Nabavka ukrasne dekoracije za zimsku čaroliju  39298500-2 ( Ukrasi) 50.000,00 Otvoreni postupak(okvirni sporazum)
24 Nabavka robe za vanjsku i unutarnju dekoraciju prostora za sajam Travel fest  1900000-6 ( Koža , tekstilni tkanine , plastični i gumeni materijali) 50.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
25 Nabavka mobilijara za plato Centra Skenderija  39110000-6 Sjedalice i stolice i srodni proizvodi i pripadajuči dijelovi 40.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
26 Nabavka monoetilenglikola 24322310-3 (Etilen glikol) 3.000,00 Direktni sporazum
27 Nabavka dodatne štand opreme 43327000-1 (Montažna oprema) 200.000,00 Otovreni postupak (okvirni sporazum)
28 Nabavka materijala za sajamske stolove (iverica, nogare, i drugi sitni materijal, rezanje, kantiranje) 39120000-9 (Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige) 6.000,00 Direktni sporazum
29 Ugostiteljski artikli, i potrošni materijal 22462000-6 (Promotivni materijal) 4.000,00 Direktni sporazum
30 Nabavka pagoda 39522530-1 (Šatori) 6.000,00 Direktni sporazum
31 Nabavka itisona i podloga 44112200-0 (Podne obloge) 60.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
32 Nabavka novina i časopisa 22200000-2 (Novine, stručni časopisi, periodične publikacije, časopisi) 2.000,00 Račun
33 Nabavka poklona, suvenira 18530000-3 (Darovi i priznanja) 30.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
34 Nabavka ručnih radio stanica 32344230-7 (Radiostanice) 2.200,00 Direktni sporazum
35 Nabavka opreme za video nadzor 32323500-8 (Oprema za
video nadzor)
6.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
36 Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada 44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi) 12.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
37 Nabavka garažnih vrata 44221240-9 (Garažna vrata) 8.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
38 Nabavka zaštitne ograde 34928320-7 (Zaštitne ograde) 6.000,00 Direktni sporazum
39 Nabavka stakla 14820000-5 (Staklo) 3.000,00 Direktni sporazum
40 Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu "Mirza Delibašić" 39515100-6 (Zavjese) 100.000,00 Otvoreni postupak 
41 Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvoranu "Mirza Delibašić" 31000000-6  ( rasvjeta) 395.000,00 Otvoreni postupak 
42 Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvorane D1 i D2 31000000-6 (rasvjeta) 80.000,00 Otvoreni postupak 
43 Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave 31625200-5 (Protupožarni alarmni sistemi) 250.000,00 Otvoreni postupak 
44 Nabavka i ugradnja parketa za sportske dvorane 44112240-2 (Parket) 220.000,00 Otvoreni postupak 
45 Nabavka sportskog mobilijara i rekvizita  37400000-2 ( Proizvodi za sport i oprema) 25.000,00 Otvoreni postupak  (okvirni sporazum)
46 Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad  44212381-3 (Obloge); 44210000-5 (Konstrukcije i dijelovi  konstrukcija) 30.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
47 Nabavka i ugradnja električnih toplotnih zavjesa za Privredni grad 39721310-8 (Generatori toplog vazduha) 12.000,00 Konkurentski postuak 
48 Nabavka i ugradnja odvodnih kanalica 44115100-0 (Kanali) 6.000,00 Direktni sporazum
49 Nabavka unutrašnjiih  zidnih pregrada od metalnog stakla 44112300-1 ( pregrad) 15.000,00 Otvoreni postupak 
50 Nabavka  baterija za bežični mikrofon   31440000-2 ( baterije) 2.000,00 Direktni sporazum
51 Ljepljive trake za podne prostirke   301994000-4 (papir premazan ljepilom) 500,00 Račun
52 Metalalni podupirači  /pojačivači konstrukcije  14700000-8 (obične kovine) 10.000,00 konkurentski zahvat ( okvirni sporazum)
53 Nabavka specijalizovanih futrola  za službno oružje sa opasačima 1924000-0 (specijalne tkanine) 6.000,00 Direktni sporazum
54 Nabavka itisona jednokratnog 44112200-0 (Podne obloge) 15.000,00 konkurentski zahvat ( okvirni sporazum)
55 Nabavka obuće za rad na klizalištu 18811000-7 (Nepromočiva obuća) 1.700,00 Direktni sporazum
56 Nabavka termo pantalona za rad na klizalištu 18221000-4 (Nepromoćiva odjeća)  2.000,00 Direktni sporazum
57 Nabavka fiskalne kase 30100000-0 (Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja) 1239,00 Direktni sporazum
Usluge
1 Održavanje kotlovnice - kotlovskog postrojenja 45259300-0 (Popravak i održavanje
toplane)
6.000,00 Direktni sporazum
2 Nabavka, ugradnja i baždarenje  ventila  42131147-8 (Sigurnosni ventili) 4.000,00 Direktni sporazum
3 Marketing usluge/reklamne usluge (Usluge reklamiranja, radio i TV reklame) 79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga) 100.000,00 Ograničeni postupak 
4 Priprema organizacija programskih sadržaja za  realizacija manifestacije "Sarajevo travel fest" - Memorandum KS /Turistička zajednica  KS 79421000-1 (usluge vođenja projekata) 59.160,00 Otvoreni postupak
5 Prodaja prostora , animacija izlagaća i posjetioca  79000000-4 (Poslovne usluge) 20.000,00 Javni poziv
6 Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije 64210000-1 (Telefonske usluge, usluge prenosa podataka); 64212000-5 (Usluge mobilne telefonije) 25.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
7 WEB hosting i internet 72400000-4 (Usluge interneta) 2.000,00 Direktni sporazum
8 Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za reralizaciju manifestacija 32321200-1 (Audiovizuelna oprema) 25.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
9 Iznajmljivanje  opreme za  uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora 79931000-9 (Usluge unutrašnjeg opremanja) 50.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum)
10 Uređenje dvorana za programe 79933000-3 (Pomoćne usluge uređenja) 6.000,00 Direktni sporazum
11 Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja koji nisu  izuzeti ZJN 79100000-5 (Pravne usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
12 Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2023. 2024. godinu 79210000-9 (Računovodstvene i revizorske usluge) 16.000,00 Konkurentski zahtjev 
13 Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelatnosti 66510000-8 (Usluge osiguranja) 6.000,00 Direktni sporazum
14 Nabavka bankarskih usluga (izbor poslovne banke) 66110000-4 (Bankarske usluge) 10.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
15 Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija 92312100-2 (Zabavne usluge pozorišnih režisera, pjevačkih grupa, muzičkih sastava i orkestara) 150.000,00 Javni poziv
16 Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija 22459000-2 (Karte) 40.000,00 Konkurentski zahtjev  (Okvirni na 2 godine)
17 Outdoor oglašavanje za programe u KJP Centar Skenderija 79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga) 6.000,00 Direktni sporazum
18 Konsultanske usluge za EU i ostale međunarodne projekte 98000000-3 (Ostale javne, društvene i osobne usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
19 Nabavka konsultantskih usluga (usluge stručne pomoći i svajetovanja) u postupcima javnih nabavki 79418000-7 (Usluge savjetovanja na području javne nabavke) 6.000,00 Konkurentski zahtjev
20 Usluge osoblja za redovno tekuće održavanje objekta i održavanje u hitnim intervencijama po potrebi objekta 79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući osoblje za rad na određeni vrijeme) 6.000,00 Direktni sporazum
21 Obuka uposlenika za rad na postrojenjima 8010000-5 ( Usluge obrazovanja) 5.000,00 Direktni sporazum
22 Backup ( spašavanje) podataka i korisnička podrška 72222300-0 ( Usluge informacione tehnologije) 6.000,00 Direktni sporazum
23 Usluge manipulativnih radnika 79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme) 36.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
24 Usluge autogenog zavarivanja i rezanja 45262680-1 (Zavarivanje) 6.000,00 Direktni sporazum
25 Montaža rezervnih dijelova sistema grijanja 50720000-8 (Usluge popravaka i održavanja centralnog grijanja) 6.000,00 Direktni sporazum
26 Servis sistema grijanja 45232141-2 (Postrojenje za grijanje) 6.000,00 Direktni sporazum
27 Servis toplovodnih pumpi 42120000-6 (Pumpe i konpresori) 6.000,00 Direktni sporazum
28 Servis klima komora i split sistema 71351611-9 (Usluge povezane sa klimatologijom) 6.000,00 Direktni sporazum
29 Servis i održavanje liftova 42416100-6 (Liftovi) 6.000,00 Direktni sporazum
30 Servis i održavanje motornih vozila 50112000-3 (Usluge
popravaka i održavanja vozila)
6.000,00 Direktni sporazum
31 Servis i održavanje specijaliziranih vozila 50112200-5 (Usluge
održavanja vozila)
20.000,00 Konkurentski zahtjev
32 Servis i održavanje video i alarmnog sistema 50343000-1 (Usluge popravaka i održavanja videopreme) 6.000,00 Direktni sporazum
33 Servis mašina za čišćenje 50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja) 12.000,00 Konkurentski zahvat
34 Usluge otklanjanja kvarova na instalacijama 50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama) 6.000,00 Direktni sporazum
35 Popravka odsisnog sistema u toaletima 50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja) 6.000,00 Direktni sporazum
36  Popravka i održavanje audio, video i rasvjetne opreme 50340000-0 (Usluge popravaka i održavanja audiovizuelne i optičke opreme) 6.000,00 Direktni sporazum
37 Popravka i održavanja aparata 50532000-3 (Usluge popravaka i održavnja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme) 6.000,00 Direktni sporazum
38 Održavanje, ispitivanje i servisiranje sistema protivpožarne zaštite (vatrodojava, detekcija CO i sprinkler) 35111500-0 (Sistemi za sprečavanje požara) 6.000,00 Direktni sporazum
39 Usluge redovnog pregleda, ispitivanja i servisiranja vatrogasne opreme i hidrantskih instalacija 50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme) 4.000,00 Direktni sporazum
40 Pregled, ispitivanje i funkcionalna provjera elektroenergetskih postrojenja 10kV i 0.4kV sa izdavanjem potrebne tehničke dokumentacije 71334000-3  (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)  4.000,00 Direktni sporazum
41 Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa) 98351100-9 (Usluge parkingom) 45.000,00 Otvoreni postupak
42 Ocrtavanje parking mjesta i bojenje nosivih stubova, signalizacija parkinga 98314000-7 (Usluge bojenja) 6.000,00 Direktni sporazum
43 Usluge čišćenja prostora 90910000-9 (Usluge čišćenja) 48.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
44 Zanatske usluge                                    (zidarske, keramičarske i sl.) 45262500-6  (Zidanje i zidanje opekom); 45431200-9 (Postavljanje zidnih pločica) 6.000,00 Direktni sporazum
45 Vodovodne i kanalizacione usluge 45330000-9 (Vodoinstalerski i sanitarni radovi) 6.000,00 Direktni sporazum
46 Usluge angažovanja dizalica, viljuškara sa operaterom 45510000-5 (Iznajmljivanje dizalica sa rukovateljem);  42415110-2 (Viljuškari) 6.000,00 Direktni sporazum
47 Nabavka poštanskih usluga 64110000-0 (Poštanske usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
48 Usluge članarine u komorama  98100000-4 (Usluge članskih udruženja) 2.000,00 Direktni sporazum
49 Usluge oglašavanja u novinama  i portalima 79341000-6 (Usluge oglašavanja) 12.000,00 Konkurentski postupak (okvirni sporazum)
50 Usluge oglašavanja u službenim novinama 79341000 6.000,00 Direktni sporazum
51 Usluge organizacije seminara, webinara, korištenja usluga portala 79951000-5 (Usluge organizacije seminara) 6.000,00 Direktni sporazum
52 Izrada idejnog,  Glavnog i izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije dvorane                             "Mirza Delibašić" i Revizija projekta 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 100.000,00 Otvoreni postupak
53 Projektovanje sanacije i zaštita fasade kompleksa Skenderija 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 80.000,00 Otvoreni postupak
54 Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti objekta (energetskim karakteristikama Ledene dvorane) 71314300-5 (Savjetodavne usluge u području energetske efikasnosti) 3.000,00 Direktni sporazum
55 Projekat sanacije male dvorane za borilačke vještine 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 20.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
56 Angažovanje hostesa i pomoćnog osoblja 79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme) 5.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
57 Usluge fizičkog obezbjeđenja prostora i lica 79713000-5 (Zaštitarske službe) 10.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
58 Usluge simultanog prevodioca sa opremom za konferenciju  i predavanja na manifestaciji Travel Fest 33000000-3 ( Komunikacijska i srodnna prava) 10.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
59 Teoretska i praktična provjera znanja rukovanja oružjem 80620000-6 (Obuka i simulacija u području vatrenog oružja i municije)  1.000,00 Direktni sporazum
60 Osiguranje motornih vozila sa uključenim tehničkim pregledom 66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila) 4.000,00 Direktni sporazum
61 Usluge pranja motornih vozila 5011200-3 (održavanje vozila) 1.000,00 Direktni sporazum
62 Zdravstveni pregled radnika 85140000-2 (Razne zdravstvene usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
63 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 90921000-9 (Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina) 6.000,00 Direktni sporazum
64 Održavanje informacionih sistema za upravljanje preduzećem ISUP 72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške - Softverskih paketa)  6.000,00 Direktni sporazum
65 Usluge kopiranja uvezivanja 22000000-00 (tiskani materijal) 5.000,00 Račun
66 Usluge avio prevoza 60400000 avio prevoz 20.000,00 konkurentski zahtjev
67 Usluge hotelskog smještaja 55100000-1 ( Hotelske usluge) 40.000,00 Javni poziv
68 Usluge programskih paketa za videokonferencije 33000000-3 ( Komunikacijska i srodnna prava) 3.000,00 Račun
69 Usluge stručnog računovodstvenog usavršavanja 8010000-5 ( Usluge obrazovanja) 3.000,00 Račun
70 Izrada procjene i elaborata fizičke zaštite KJP CSS 7900000-4 ( Posebne usluge sigurnosti)  6.000,00 Direktni sporazum
71 Ljekarski pregledi uposlenika SUSIZ 85100000-0 ( Usluge u području zdravstva) 1.600,00 Direktni sporazum
72 Stručna obuka i usavršavanje uposlenika SUSIZ 8010000-5 ( Usluge obrazovanja) 600,00 Račun
73 Servis i održavanje alarmnih sistema 750000-6 ( Usluge javne uprave, odbrane) 600,00 Račun
74 RAK-dozvola za korištenje radio frekvencije Izuzeće  200,00 Račun
75 Servis metaldetektorskih vrata 500000000-5 (Usluge održavanja) 500,00 Račun
76 Sistem za evidenciju radnog vremena sa ugradnjom 31640000-4 ( Strojevi i aparati s pojedinačnim funkcijama) 4.000,00 Direktni sporazum
77 Subrevizija i proširenje/dorada Glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i sanacije Ledene dvorane 71000000-8 ( Arhitektonske,tehničke usluge) 250.000,00 Otvoreni postupak
78 Servis kopir aparata  500000000-5 (Usluge održavanja) 3.000,00 račun
79 Servis sportskog semafora  i akcionih vremena  sa zamjenom dijelova  500000000-5 ( Usluge održavanja) 10.000,00 Konkurentski postupak ( okvirni sporazum)
80 Sistematski pregled radnika  85147000-1( Zdravstvene usluge u preduzećima) 15.000,00 Otovreni    (okvirni sporazum)
81 Catering usluge  55523000-2 (usluge dostavljanja pripremljenje hrane 20.000,00 Javni poziv
82 Konsalting usluge sa izradom stručnog mišljenja, nadzor    vezano za konstrukcije građevina Skenderije  98000000-3 (Ostale javne, društvene i osobne usluge) 7.500,00 Izuzeće
83 Molersko-farbarske usluge za potrebe obilježavanja 40. godina Olimpijade 98314000-7 (Usluge bojenja) 4056,80 Direktni sporazum
84 Usluge nabavke servera za instaliranje fiskalne kase/printera kod instaliranja brojača posjeta 48820000-2 (Serveri) 717,00 Direktni sporazum
85 Konsalting usluge izrade mape procesa, registra rizika i godišnjeg izvještavanja finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) 72212440-5 (Usluge razvoja programske podrške za finansijsku analizu i računovodstvo) 6000,00 Direktni sporazum
86 Iznajmljivanje dekoracijskog platna 39515000-5 (Zavjese, draperije, kratke ukrasne draperije i platneni zastori) 5000,00 Direktni sporazum
87 Izrada geološkog i geotehničkog nalaza tla 71351913-6 (Usluge geološkog istraživanja) 6000,00 Direktni sporazum
88 Zamjena vodovodnih instalacija 39370000-6 (Vodovodne instalacije) 6000,00 Direktni sporazum
Radovi
1 Rekonstrukcija parketa u Dvorani D1 45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji) 35.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
2 Rekonstrukcija svlačionica u Dvoranama D1 i D2 45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji) 500.000,00 Otvoreni postupak
3 Rekonstrukcija sistema grijanja, hlađenja i ventilacije 45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji) 5.000.000,00 Otvoreni postupak
4 Sanacija južnog foajea i svečanog salona 45453100-8(Sanacijski radovi) 250.000,00 Otvoreni postupak
5 Sanacija tribina u Dvorani D1 45453100-8 (Sanacijski radovi) 45.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
6 Sanacija prozorskih portala u D1 i D2 45453100-8(Sanacijski radovi) 29.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
7 Sanacija i rekonstrukcija Ledene dvorane 45453100-8 (Sanacijski radovi) 7.000.000,00 Otvoreni postupak
8 Sanacija i rekonstrukcija Doma mladih                                            LOT 1 krov - 2,000,000.00                           LOT 2 sprat - 1,500,000.00                      LOT 3 prizemlje - 3,000,000.00                  LOT 4 suteren - 2,500,000.00  45453100-8 (Sanacijski radovi) 9.000.000,00 Otvoreni postupak
10 Sanacija i rekonstrukcija platoa II faza 45453100-8 (Sanacijski radovi) 2.500.000,00 Otvoreni postupak
11 Sanacija konstruktivnih elemenata 45453100-8 (Sanacijski radovi) 1.200.000,00 Otvoreni postupak
12 Sanacija platoa I faza                               (dijela ispod trgovki) 45453100-8 (Sanacijski radovi) 1.800.000,00 Otvoreni postupak
13 Sanacija istočnog dijela platoa  45453100-8 (Sanacijski radovi) 1.300.000,00 Otvoreni postupak
14 Sanacija i renoviranje toaleta  Mirza Delibašić   Istok         45453100-8 (Sanacijski radovi) 150.000,00 Otvoreni postupak
15 Sanacija i renoviranje toaleta  sportskih dvorana                    45453100-8 (Sanacijski radovi) 55.000,00 Otvoreni postupak
16 Sanacija i renoviranje toaleta  privredni grad  istok, zapad i toaleti klub sportista               45453100-8  (Sanacijski radovi) 325.000,00 Otvoreni postupak
17 Sanacija konstrukcije dvorane                    Mirza Delibašić 45453100-8 (Sanacijski radovi) 1.200.000,00 Otvoreni postupak
18 Sanacija podne obloge u dvorani                „Mirza Delibašić“ 45453100-8 (Sanacijski radovi) 28.000,00 Otvoreni postupak
19 Rušenje trgovki A i B faze i sanacija  45111100-9 (Radovi rušenja) 285.000,00 Otvoreni postupak
20 Stolarski radovi 45421000-4 (Stolarski radovi) 6000,00 Direktni sporazum
    SVE UKUPNO 34.642.472,80  

Centar Skenderija - Javne nabavke 2016

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2016. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" doo su vršili planiranje vlastitih potreba, u skladu sa planom finansijskih prihoda za 2016. godinu.

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 14.000,00 Konkurentski postupak nabavke
2. Kancelarijski materijal 10.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Tenderska dokumentacija | Okvirni sporazum 
3. Alkoholna pića 16.600,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
4. Bezalkoholna pića i napitci 20.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanjuOdluka o dodjeli ugovora
5. Vodo materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
Tenderska dokumentacija
6. Štampani materijal 25.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Tenderska dokumentacija
7. Sanitarni materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o poništenju | Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na stranici Agencije za javne nabavke
8. Građevinski materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o poništenju | Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na stranici Agencije za javne nabavke
9. Reklama i propaganda 40.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
10. Elektro materijal (LOT 1)
Scenska rasvjeta (LOT 2)
12.000,00
12.000,00
Konkurentski postupak nabavke
Elektro materijal - Okvirni sporazum | Scenska rasvjeta - Odluka o pokretanju
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na stranici Agencije za javne nabavke
11. Gorivo i maziva za goriva 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
Tenderska dokumentacija
 | Pojašnjene i dopuna tenderske dokumentacije | Odluka o ponistenju
12. Lož ulje za kotlovnice 15.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Tenderska dokumentacija | Pojašnjene i dopuna tenderske dokumentacije
13. Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora 53.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
14. Revizija poslovanja 5.000,00 Direktni postupak
Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
15. Osiguranje imovine 11.219,12 Otvoreni postupak javne nabavke
16. Uniforme i HTZ oprema 6.000,00 Konkurentski postupak nabavke
17. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
18. Održavanje liftova 1.800,00 Direktna nabavka
19. Održavanje sistema dojave požara - Vatrodojava (centrala i javljači) 1.000,00 Direktna nabavka
20. Trafo stanice (Servis) 3.000,00 Konkurentski postupak nabavke
21. Servis, registracija i održavanje motornih vozila 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
22. Servis i održavanje specijaliziranih vozila 2.000,00 Konkurentski postupak nabavke
23. Pružanje catering usluga u službi za ugostiteljstvo 6.000,00 Konkurentski postupak nabavke
24. Oprema za sportsku dvoranu (obruč, tabla, mrežice, koševi...) 6.000,00 Konkurentski postupak nabavke
25. Oprema za video nadzor 3.000,00 Direktna nabavka
26. Servis "Heimman" uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00 Direktna nabavka
27. Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Tenderska dokumentacija
28. Izrada procjene ugroženosti od požara i izrada Plana zaštite od požara kompleksa Skenderija 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na stranici Agencije za javne nabavke
  Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji platoa CS 920.000,00 Otvoreni postupak javne nabavke
Odluka o dodjeli ugovora
  Dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji platoa CS   Pregovarački postupak
Poziv | Odluka o pokretanju | Dokumentacija
  Dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji platoa CS (2)   Pregovarački postupak
Poziv | Odluka o pokretanju | Dokumentacija

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA 2018


» Prijavni materijal i pozivno pismo »
Katalog 2018 (.pdf) » Program SFT 2018 » Program konferencije » English

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA
40. Međunarodni sajam turizma i turistička berza
7. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA predstavlja važno mjesto okupljanja svih sudionika turističke ponude, te samim tim bitno marketinško sredstvo za prezentaciju ponude turističkih destinacija i usluga.

Program obuhvata:

• Prezentacija domaće i inozemne turističke ponude
• Promocija domaćih turističkih i prirodnih potencijala
• Promocija domaćih i inozemnih touroperatora i turističkih kompanija
• Ponuda domaćih i inozemnih turističkih kapaciteta
• Promocija svih oblika turizma
• Ponuda zimskih turističkih centara u zemlji i regionu
• Ponuda odmora na moru u BiH i regionu
• Snadbjevanja i opremanje turističkih objekata
• Ponuda gastro-programa prehrambenih proizvoda i pića

Tema ovogodišnje manifestacije je gastro turizam. S tim u vezi  dogovorena je saradnja sa Udruženjem kuhara u BiH i Udruženjem barmena ICE Sarajevo na organizovanju raznovrsnih programskih sadržaja: 

• Obaranje Guinnissovog rekorda u serviranju 13.000 palačinaka
• Internacionalni kup kuhara i poslastičara
• Internacionalni kup barmena
• Konferencija „Gastronomija i razvoj turističke destinacije“
• Oživljavanje starog jelovnika u jednom od sarajevskih hotela

Kontakt osoba:
Dejana Selimović
Tel/fax: +387 33 201-183
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.sft.ba

Demo
Izdvojena galerija:

Dubioza Kolektiv

Rođendan Centra Skenderija

View more

Aktuelna galerija:

Sajam privrede 2023

Sajam privrede u Centru Skenderija

View more

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page