Sajam Knjiga - Izbor partnera

U cilju realizacije Međunarodnog sajma Knjiga, Centar Skenderija poziva zainteresovane ponuđače sa područja Kantona Sarajevo, koji su registrovani za obavljanje izdavačke djelatnosti i trgovine knjigama da se prijave i učestvuju u izboru partnera za poslovnu saradnju. Izbor partnera za poslovnu saradnju vrši se za manifestacije: 31. Sajam Knjiga (17-22.04.2019.) i 32. Sajam Knjiga (15-20.04.2020.). 

Odabrani partner za poslovnu saradnju je dužan da vrši promociju sajma i organizatora u elektronskim i štampanim medijima, da distribuiše dio reklamnog materijala i prijava za sajam, da organizuje „okrugle stolove“, promoviše autore i djela, da organizuje predavanja, da osmišljava izgled i uređenje centralnog prezentacijskog prostora u sajamskim halama, da kontaktira sa izlagačima iz zemlje i inostranstva, da zajednički sa organizatorom (KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo) ulaže dodatne napore u cilju postizanja što većeg stepena naplate prije početka i tokom trajanja sajma.

Uz zahtjev za učešće u izboru partnera za poslovnu saradnju, potrebno je dostaviti original ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

  • Rješenje iz sudskog registra za obavljenje djelatnosti
  • Uvjerenje o poreskoj registraciji
  • Uvjerenje o registraciji/Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Izjavu o prihvatanju uslova iz javnog poziva (izjava se nalazi u prilogu javnog poziva)
  • Obrazac za ponudu (obrazac se nalazi u prilogu javnog poziva)
  • Iskustvo u organizaciji  predmetne  vrste  sajamskih  manifestacija najmanje pet godina (dostaviti dokaz, listu referenci, o iskustvu u organizaciji predmetne vrste sajamske manifestacije).

Ponuda  treba  biti  zapečaćena  u  neprovidnoj  koverti,  sa  pečatom  ili  potpisom  ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati: „Ponuda za izbor partnera za poslovnu saradnju - ne otvarati”

Javni poziv ostaje otvoren do 16.01.2019. godine. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje. Ponude se mogu dostaviti  na protokol KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo, Terezije bb, Sarajevo. Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi Salem Alibegović na broj telefona 033/201-173.

Preuzmite:

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Amer Kapo
Tel/Fax: +387 33 226-614
Tel: +387 33 229 990
E-mail: amer.k@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page